Taka deklaracja znalazła się w odpowiedzi przesłanej przez RPO Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. - To ważna deklaracja, ponieważ polskie prawo w dalszym ciągu nie zostało dostosowane do międzynarodowych standardów ochrony praw osób z niepełnosprawnościami – mówi Marcin Szwed, prawnik HFPC.
W marcu tego roku Fundacja zwróciła się do RPO z apelem o złożenie wniosku do TK w tej sprawie. Zdaniem HFPC w świetle obowiązujących przepisów procedura umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w domach pomocy społecznej narusza Konstytucję i Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Więcej>>>
W odpowiedzi na to pismo, biuro RPO poinformowało, że podziela ocenę HFPC, że działania rządu w kwestii wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kędzior przeciwko Polsce są nieefektywne. W wyroku tym ETPC nakazał polskiemu rządowi wprowadzenie zmian do procedury umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w domach pomocy społecznej. Pomimo upływu prawie trzech lat od tego wydania wyroku, wadliwa procedura wciąż obowiązuje.
Z informacji RPO wynika, że w ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt założeń do projektu ustawy nowelizującej ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, jednak znaczne opóźnienia w pracach legislacyjnych sprawiają, że nie ma gwarancji, że ustawa zostanie uchwalona w najbliższym czasie.
Czytaj: Rząd proponuje odejście od instytucji ubezwłasnowolnienia>>>

RPO zgadza się z HFPC w kwestii potrzeby szerokiej deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną oraz wzmocnienia opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. RPO podjął sprawę możliwej niekonstytucyjności wskazanych przez HFPC przepisów i po przeprowadzeniu niezbędnych analiz rozważy złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.