Rzecznik praw obywatelskich informuje, że otrzymał skargę na uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej nr 30/2008 z 22 listopada 2008 r. dotyczącą kosztów postępowań dyscyplinarnych. W ocenie Rzecznika uchwała nr 30/2008 wykracza poza upoważnienie ustawowe w zakresie, w jakim przewiduje obciążenie kosztami postępowania dyscyplinarnego w przypadkach innych niż skazanie obwinionego.
Zgodnie z art. 951 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi obwiniony w razie skazania, a w pozostałych przypadkach izba adwokacka. Uchwała przewiduje natomiast pobieranie opłaty zryczałtowanej także w przypadku umorzenia postępowania na podstawie art. 95d ustawy (wypadki mniejszej wagi) oraz ukarania karą upomnienia przez dziekana rady. Zastrzeżenia Rzecznika wzbudza także uchwała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej Nr 40/2009 z 14 lipca 2009 r. wydana zgodnie z dyspozycją § 6 uchwały Nr 30/2008, która stanowi instrukcję rozliczania kosztów postępowań dyscyplinarnych, w tym ryczałtów należnych dla sędziów i rzeczników dyscyplinarnych. Wątpliwości budzi powiązanie wysokości ryczałtów należnych rzecznikom dyscyplinarnym oraz sędziom dyscyplinarnym za prowadzenie spraw dyscyplinarnych z treścią wydanego w danej sprawie rozstrzygnięcia procesowego. Ponadto art. 951 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze stanowi, iż koszty postępowania dyscyplinarnego stanowią wszelkie wydatki poniesione w związku z postępowaniem.
Dlatego, adaniem RPO, wątpliwości budzi przyjęte rozwiązanie zasądzania kosztów nie w ich rzeczywistej wysokości, lecz w wysokości ryczałtowej.
Rzecznik zwraca się do szefa Adwokatury z prośbą o przedstawienie wyjaśnień w sprawie oraz informacji, czy Naczelna Rada Adwokacka podejmuje działania mające na celu usunięcie wskazanych zastrzeżeń.