Stanowisko takie RPO prezentuje w korespondencji z ministrem sprawiedliwości, od którego domaga się podjęcia intensywnych prac zmierzających do przygotowania takiej regulacji.

Rzecznik po raz kolejny zwrócił się do ministra sprawiedliwości o pilne wprowadzenie kompleksowej ustawy dotyczącej biegłych sądowych. Minister w odpowiedzi z 5 maja 2016 r., poinformował Rzecznika o podjęciu decyzji o przystąpieniu do prac legislacyjnych nad projektem nowej regulacji prawnej zmierzającej do kompleksowego uregulowania zagadnień prawnych dotyczących biegłych sądowych w jednym akcie normatywnym rangi ustawy. Poinformował też, że w odniesieniu do sygnalizowanych przez Rzecznika przypadków nierzetelnego opiniowania przez biegłych sądowych wprowadzono zmiany legislacyjne, które w ocenie ministerstwa powinny przyczynić się do zapewnienia staranności przy wykonywaniu obowiązków zleconych biegłym.
Zdaniem Rzecznika te zmiany nie stanowią jednak rozwiązania problemu nieprofesjonalnie i niewydolnie funkcjonującej instytucji biegłych sądowych w wymiarze sprawiedliwości. W ocenie RPO remedium na wielokrotnie wskazywane nieprawidłowości stanowić może jedynie pilnie uchwalenie kompleksowej ustawy dotyczącej biegłych sądowych.

Dowiedz się więcej z książki
Kodeks postępowania karnego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złRzecznik podkreśla też, że w pracach legislacyjnych dotyczących obecnego projektu ustawy o biegłych sądowych konieczne jest – na co wskazywała również w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli -  uwzględnienie kwestii regulacji wynagrodzeń biegłych, istotnej dla zapewnienia dostępu do biegłych o najwyższych kwalifikacjach.

Rzecznik zwrócił się do ministra z prośbą o informację na temat planowanego terminu rozpoczęcia oraz zakończenia rządowych prac legislacyjnych dotyczących omawianej ustawy, a także poinformowanie czy w trakcie prac nad projektem ustawy o biegłych sądowych uwzględnione zostaną (zostały) rekomendacje Najwyższej Izby Kontroli dotyczące funkcjonowania tej instytucji.