Rzecznik krytykuje zwłaszcza interpretację przepisów dotyczących umorzenia i rozkładania na raty zaległości z tytułu abonamentu. KRRiT automatycznie odrzuca wnioski dłużników, których dochody są wyższe niż próg określony w uchwale rady mimo, że we wnioskach powołują się oni na wyjątkową sytuację życiową. Takie postępowanie jest, zdaniem RPO, jest sprzeczne z ustawą o opłatach abonamentowych, która w przepisie dotyczącym umorzenia opłat z powodu trudnej sytuacji życiowej nie przewiduje takiego ograniczenia.

Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego RPO uważa czynności egzekucyjne podejmowane wobec osób, których wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone lub które - mając prawo do zwolnienia z opłat - nie dopełniły wymaganych formalności na poczcie. Według RPO postępowania egzekucyjne powinny zostać wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia wniosków o umorzenie.

Egzekucja opłat z tytułu abonamentu RTV nie podoba się również senatorom PiS. W złożonym przez siebie projekcie ustawy postulują umorzenie z mocy prawa postępowań egzekucyjnych wobec osób, które były przekonane, że są zwolnione z płacenia abonamentu RTV tj. tych, które spełniły przesłanki uprawniające do zwolnienia, ale nie dopełniły formalności (ustawa o opłatach abonamentowych wymaga, by osoba uprawniona złożyła oświadczenie w placówce pocztowej).