Dr Adam Bodnar przypomina w swoim wystąpieniu, że uruchomienie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, tak istotnych dla obywateli,  było od wielu lat przedmiotem zainteresowania kolejnych rzeczników praw obywatelskich, którzy przedstawiali ministrom sprawiedliwości swoje uwagi do projektów rozwiązań prawnych.
Dlatego Rzecznik z dużym uznaniem przyjął regulacje zawarte w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, a także w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Jednak zaniepokojenie RPO budzą informacje medialne, z których wynika, że kilkadziesiąt punktów bezpłatnej pomocy prawnej nie podjęło działalności z początkiem tego roku. - W skali całego kraju odsetek ten nie jest duży i wynosi ok. 5 proc. Jednak to właśnie powszechna dostępność do bezpłatnej pomocy prawnej miała stanowić o zasadności uchwalenia stosownych przepisów. Jak podano w treści publikacji, Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło już odpowiednie działania mające usprawnić proces uruchomienia środków finansowych.
Rzecznik prosi ministra o przedstawienie aktualnych informacji na temat finansowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.