Minister sprawiedliwości opublikował zmianę rozporządzenia w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy praw¬nej Komisja ogłasza terminy testów umiejętności na kolejny rok kalendarzowy przez podawanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.2)), najpóźniej do dnia 31 października poprzedniego roku.
Ponadto Komisja przygotowuje wykaz aktów prawnych, o a także tematy zagadnień opracowywanych w części pisemnej oraz zestawy pytań do części ustnej testu umiejętności (par.5)
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 21 czerwca.

Podstawa: Dz. U. poz. 659, rozporządzenie ministra sprawiedliwosci z 6 czerwca 2012 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych.