Jak poinformowało biuro Naczelnej Rady Adwokackiej, 5 sierpnia br. wpłynęło do niego pismo adw. Rafała Rogalskiego stanowiące wezwanie do zaniechania naruszania oraz usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, skierowane do adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA oraz adw. Ewy Krasowskiej, rzecznika dyscyplinarnego NRA.
W piśmie do prezesa NRA i do rzecznika dyscyplinarnego NRA adw. Rafał Rogalski żąda zamieszczenia sprostowania na stronie adwokatura.pl i w mediach publicznych oraz rekompensaty finansowej na łączną kwotę 300 tys. złotych, a także zaniechania dalszego naruszania jego dóbr osobistych. Poucza też, że w przypadku niespełnienia żądań sprawa zostanie przekazana do sądu, w tym grozi postępowaniem karnym.
Adresaci listu stwierdzili jednak, że nie zamierzają spełniać żądań adw. Rafała Rogalskiego. Tym bardziej, że - jak twierdzą - treści zawarte w liście wskazują na naruszenie §16 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, który stanowi, że „w korespondencji zawodowej należy przestrzegać właściwych form. Nie wolno używać wyrażeń czy zwrotów obraźliwych ani grozić ściganiem karnym lub dyscyplinarnym.”
Jednocześnie prezes NRA i rzecznik dyscyplinarny NRA podtrzymują swoje stanowisko co do oceny zachowania adw. Rafała Roglaskiego z maja br. i to czy było ono w zgodzie z zasadami etyki zawodu adwokata.
Biuro NRA przypomina przy okazji, że 26 czerwca 2013 r. rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wszczął dochodzenie dyscyplinarne i postawił zarzuty ujawnienia tajemnicy adwokackiej w wypowiedziach, jakich udzielił dziennikowi Rzeczpospolita i w programie Kropka nad i w dniu 5 maja 2013 r.
- Podkreślić również należy, że §5 Kodeksu Etyki wskazuje, że każdy adwokat obowiązany jest współdziałać w przestrzeganiu przez członków adwokatury zasad etyki adwokackiej i strzeżeniu godności zawodu. Jest uprawniony do zwrócenia uwagi koledze naruszającemu powyższe zasady, a tym bardziej rzecznik dyscyplinarny, który z urzędu powołany jest do czuwania nad przestrzeganiem zasad etycznych przez adwokatów. Jeśli zachodzą jakiekolwiek wątpliwości w tej kwestii, obowiązkiem rzecznika jest wszcząć postępowanie wyjaśniające, lub też przekazać sprawę rzecznikowi dyscyplinarnemu właściwej okręgowej rady adwokackiej. Z kolei prezes NRA powołany jest m.in. do reprezentowania Naczelnej Rady Adwokackiej i wypowiadania się w imieniu Adwokatury - czytamy w oświadczeniu Naczelnej Rady Adwokackiej.