Projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczy określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.
Jak informuje MPiPS, rozporządzenie będzie służyło prawidłowemu wykonywaniu przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, której regulacje wpłyną korzystnie na rynek pracy. Efektem będzie wyjście z szarej strefy niań i opiekunek, do tej pory świadczących opiekę bez ochrony ubezpieczeniowej. Zmiana pozwoli także na dokonywanie prawidłowych zgłoszeń stypendystów objętych ubezpieczeniem wypadkowym, jak również ubezpieczonych podlegających przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza szczególne regulacje, dotyczące zasad opłacania składek za osoby zatrudniane przez rodziców w charakterze niani na podstawie umowy zlecenia. Wprowadzenie odmiennych zasad finansowania składek za nianie wymaga stworzenia nowych kodów ubezpieczenia, właściwych dla sytuacji ubezpieczeniowej tej grupy osób. Zasadniczym celem nowelizacji jest zatem jednoznaczne zidentyfikowanie osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w charakterze niani, na podstawie przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dodatkowo wprowadzono zmiany w części dotyczącej kodów numerów identyfikatorów deklaracji rozliczeniowych i imiennego raportu miesięcznego.
Z informacji resortu wynika, że zmiana podyktowana jest tym, że do odprowadzania składek za nianie został zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie składki obliczane od podstawy wymiaru nie wyższej, niż minimalne wynagrodzenie za pracę, podlegają finansowaniu z budżetu państwa, a w pozostałym zakresie - od nadwyżki ponad minimalne wynagrodzenie za pracę – przez płatnika i ubezpieczonego. Kod umożliwi Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych jednoznaczną identyfikację niani zgłoszonej do ubezpieczeń na podstawie przepisów ustawy o opiece nad dziećmi oraz systemowe tworzenie dokumentów dla tej grupy ubezpieczonych. Natomiast rodzicom, zawierającym umowę zlecenie z nianią, zmiana ta umożliwi prawidłowe jej zgłoszenie, a Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych opłacanie składek za te osoby.
Projekt rozporządzenia był konsultowany z partnerami społecznymi, organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi, a także z ZUS-em.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, oprócz punktu dotyczącego nowych kodów ubezpieczenia właściwych dla niań, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie przepisów art. 50-53 i 70-73 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, czyli 1 października 2011 r.