Jak podaje MSW, wojewodowie obserwują także wzrost spraw związanych z tzw. „abolicyjną turystyką”, czyli rosnącą liczbę wniosków złożonych przez osoby próbujące wykorzystać polską abolicję do ominięcia prawa innych państw Unii Europejskiej.
Według aktualnych danych o abolicję ubiega się już ponad 5,5 tys. osób (5.574). To więcej niż łączna liczba wniosków złożonych przez cudzoziemców podczas ostatnich abolicji z 2003 roku oraz 2007/2008 roku. Odnotowano wówczas łącznie 5541 wniosków o abolicję (3508 w 2003 roku oraz 2033 na przełomie 2007/2008 roku).
W pierwszych dniach kwietnia minął półmetek odkąd cudzoziemcy mogą ubiegać się o legalizację pobytu w Polsce. Najwięcej osób wnioskowało dotąd o abolicję do wojewody mazowieckiego (4.404), a także do wojewodów: łódzkiego (271), lubelskiego (135), śląskiego (123), dolnośląskiego (120), wielkopolskiego (103) i podlaskiego (78). Najczęściej o abolicję występują obywatele Wietnamu (1.545), Ukrainy (1.258), Pakistanu (754), Armenii (511), Chin (269), Egiptu (264), Indii (242), Rosji (165), Białorusi (97) i Gruzji (52).
Zdecydowaną większość (ponad 97 proc.) wnioskujących stanowią osoby, których pobyt w naszym kraju jest nieprzerwany co najmniej od 20 grudnia 2007 roku oraz przebywały w Polsce nielegalnie 1 stycznia 2012 roku. Poniżej 3 proc. spośród wnioskujących to osoby, które w przeszłości ubiegały się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy oraz: przebywają w Polsce w sposób nieprzerwany co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, a przed tym dniem została wobec nich wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu oraz przebywały w Polsce nielegalnie 1 stycznia 2012 roku, wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.
Z informacji MSW wynika, że spośród osób ubiegających się o przyznanie abolicji na terenie naszego kraju pojawiły się również przypadki tzw. „abolicyjnych turystów”, próbujących bezprawnie skorzystać z polskiej abolicji do ominięcia prawa innych państw Unii Europejskiej. Jednym z warunków otrzymania abolicji jest pobyt w Polsce, przez co najmniej cztery lata. Cudzoziemcy przebywający nielegalnie na stałe w innych krajach Unii Europejskiej, którzy składają wnioski w Polsce, nie mogą liczyć na pozytywną decyzję. Zjawisko tzw. „turystyki abolicyjnej” obserwowane jest szczególnie licznie w województwie mazowieckim. Wnioski składają cudzoziemcy mieszkający na stałe w innych krajach Unii Europejskiej. Według danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 111 negatywnych decyzji abolicyjnych 29% dotyczyło obywateli Indii i Pakistanu.