To najwięcej od 2006 roku, kiedy powstała KNF i o 13 decyzji więcej niż w roku 2013.

W sprawach z zawiadomień Urzędu KNF w 2014 roku wniesiono 19 aktów oskarżenia, najwięcej od początku istnienia KNF, a spośród nich 9 dotyczyło działalności na rynku kapitałowym, 8 w sektorze bankowym, a 2 z innych przepisów prawa. W tym samym roku w sprawach z zawiadomień Urzędu KNF zapadło 14 wyroków, z tego 6 na rynku kapitałowym, 6 w sektorze bankowym, a 2 z innych przepisów prawa.

Czytaj: KNF coraz surowiej karze giełdowe spółki>>>

Nadal wysoka jest liczba składanych zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez podmioty prowadzące działalność bez zezwolenia KNF. W 2014 roku Urząd KNF złożył do prokuratury 65 zawiadomień, z czego najwięcej odnosiło się do naruszeń przepisów prawa na rynku kapitałowym: 17 naruszeń dotyczyło ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnej, 10 prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia, a 9 dokonywania manipulacji instrumentem finansowym.

Mniejsza liczba zawiadomień ogółem w stosunku do 2013 roku wynika ze spadku liczby zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na gromadzeniu bez zezwolenia środków pieniężnych w celu udzielania kredytów, pożyczek lub obciążania ich ryzykiem w inny sposób. W 2014 z tego tytułu Urząd KNF złożył 5 zawiadomień, podczas gdy w roku poprzednim aż 22. Należy to tłumaczyć wzmożoną liczbą sygnałów i zapytań, które wpływały do Urzędu KNF po wybuchu afery Amber Gold i w efekcie rekordową liczbą zawiadomień w 2013 roku.

W 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała w ramach postępowania pierwszoinstancyjnego 59 decyzji w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na podmioty z rynku finansowego, o łącznej wartości 11.170.500 zł.

Źródło: www.knf.gov.pl, stan z dnia 24 kwietnia 2015 r.

 

Jack D. Schwager
Jak naprawdę działają rynki. Fakty i mity>>>