Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 1 lipca 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji udzielonej spółce „Hobby” Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie. Jak poinformowano po posiedzeniu, KRRiT podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z którym koncesję cofa się jeżeli nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji.
Po analizie dokumentacji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, że nadawca programu radiowego pod nazwą „Radio Hobby” narusza przepisy art. 13 ust. 1 i art. 38a ustawy o radiofonii i telewizji. Z art. 38a ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji wynika jednoznacznie, iż poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie, uprawnienia z koncesji są niezbywalne, sama zaś koncesja nie może być przedmiotem transakcji handlowych. W wyniku zawarcia umowy z podmiotem trzecim, nadawca programu rozporządził częścią uprawnień wynikających z udzielonej mu koncesji wyzbywając się wpływu na treść i sposób zestawiania części rozpowszechnianego przezeń programu. W ocenie KRRiT nadawca codziennie, w godzinach 21.00-22.00, emitując audycję „Radio Sputnik”, nie tworzy i nie zestawia audycji i innych przekazów w programie rozpowszechnianym w oparciu o udzieloną mu przez Przewodniczącego KRRiT koncesję. Nie wypełnia zatem w tym zakresie znamion nadawcy, którym zgodnie z art. 4 pkt 5 ustawy o radiofonii i telewizji jest osoba fizyczna, osoba prawna lub osobowa spółka handlowa, która tworzy i zestawia program oraz rozpowszechnia go lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania.
W ocenie KRRiT nadawca narusza zarazem wynikającą z art. 13 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji zasadę samodzielności, w myśl której  nadawca kształtuje program samodzielnie i ponosi odpowiedzialność za jego treść.
Na posiedzeniu 1 lipca 2015 r. KRRiT podjęła także uchwałę o umorzeniu postępowania w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Radiu Hobby podjętego uchwałą z 8 lutego 2011 r. Wówczas wszczęcie postępowania było spowodowane nieuregulowaniem opłaty koncesyjnej oraz nieprawidłowościami w realizacji zapisów programowych stwierdzonymi w wyniku przeprowadzenia monitoringu programu nadawanego w okresie 10 – 16 maja 2010 r. oraz 14 – 20 listopada 2011 r.
W związku z uregulowaniem w całości zaległości w opłacie za udzielenie i zmianę koncesji oraz dostosowaniem programu do wymogów zawartych w koncesji, KRRiT podjęła uchwałę o umorzeniu tego postępowania.

Czytaj: Radio z Raciborza ukarane za zbyt długie reklamy>>>