W końcu ubiegłego tygodnia w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie odbyło się ostatnie szkolenie prawników dotyczące wykorzystania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w postępowaniu przed krajowymi organami wymiaru sprawiedliwości oraz reprezentacji skarżących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Seminarium zamykało ogólnopolski cykl szkoleń będący częścią wspólnego projektu Krajowej Rady Radców Prawnych i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Radcowie Prawni jako pełnomocnicy skarżących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka". Osobisty patronat nad projektem sprawował Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz. Program wspierany był również przez Biuro Informacji Rady Europy w Strasburgu.
Jak informują autorzy akcji, c
elem działań była poprawa jakości skarg wpływających do Trybunału w imieniu  polskich obywateli (obecnie ok. 90 proc.  z nich odrzucanych jest ze względu na ich niedopuszczalność) a także faktyczne wdrożenie postanowień Konwencji i wynikających z nich standardów poszanowania praw człowieka do rzeczywistości prawnej w Polsce. Wykorzystanie codziennej pracy fachowych pełnomocników, jakimi są radcowie prawni oraz podnoszenie przez nich argumentów budowanych na gruncie Konwencji przyczyni się z pewnością do obecności jej norm i orzeczeń Trybunału w wyrokach i postanowieniach organów krajowego wymiaru sprawiedliwości. 
Każde szkolenie prowadzone było przez prawnika z Trybunału w Strasburgu oraz eksperta Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a podczas zajęć konfrontowano orzecznictwo Trybunału i europejskie standardy ochrony praw człowieka z rzeczywistymi problemami prawnymi w Polsce.  Szkolenia były także okazją do analizy przełomowych wyroków w sprawach polskich (np. Tysiąc przeciwko Polsce, Bączkowski i inni przeciwko Polsce czy Rachwalski i Ferenc przeciwko Polsce).