W dniu 15 czerwca 2010 r. w Warszawie w siedzibie Prokuratury Generalnej odbyło się spotkanie Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z Panem Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem. Udział w spotkaniu wzięli również Pan Marek Jamrogowicz - I Zastępca Prokuratora Generalnego, a z ramienia Związku przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej.

Na wstępie Pan Prokurator Generalny zwrócił uwagę na problemy budżetowe Prokuratury, wskazując iż według wstępnych szacunków dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Prokuratury w roku 2010 zabraknie około 40 milionów złotych. W dalszej kolejności podkreślił konieczność przystąpienia do procesu etatyzacji w Prokuraturze, zarówno wśród kadry prokuratorskiej, jaki urzędniczej. Dotychczas takich działań nie podejmowano ale są one konieczne z uwagi na nierównomierność obciążenia pracą w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Prokuratury. Pan Prokuratorów Generalny wskazał również, iż dysponuje projektem nowelizacji Konstytucji, który przewiduje konstytucjonalizację Prokuratury. Projekt ten, otrzymany od jednej z partii politycznych, nie zawiera jednak pewnych, istotnych zapisów, dotyczących stanu spoczynku i zasady niezależności, na co zwrócono uwagę jego autorom. W Prokuraturze Generalnej rozpoczyna pracę zespół "konstytucyjny", zadaniem którego będzie opracowanie własnej propozycji w tym zakresie. Jednocześnie jednak, Prokuratura Generalna w swoich strukturach nie dysponuje typową komórką legislacyjną. Na pytanie dotyczące ewentualnego przystąpienia w Prokuraturze Generalnej do prac nad nową Ustawą o prokuraturze, która miałaby zastąpić wielokrotnie nowelizowany obecnie obowiązujący akt prawny z 1985 r. Prokurator Generalny stwierdził, iż takie prace możliwe byłyby w dłuższej perspektywie na bazie zespołu konstytucyjnego.
W uzupełnieniu wypowiedzi Prokuratora Generalnego, Pan Marek Jamrogowicz dodał, iż obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad dwoma aktami prawnymi dotyczącymi Prokuratury, tj. Ustawą o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz Ustawą o pracownikach sądów i prokurator. Prace nad pierwszą z ustaw są zaawansowane, nad drugą zaś znajdują się w fazie początkowej. Dlatego też widziałby udział przedstawicieli Prokuratury jedynie w pracach nad drugim z projektów.

W dalszej części spotkania nawiązała się dyskusja dotycząca funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Podkreślano słabą pozycję Prokuratora Generalnego jeśli chodzi o wpływ na jej funkcjonowanie, jak również i to, że zauważalna jest dominacja sędziów w Szkole, kosztem prokuratorów. Podkreślono również konieczność synchronizacji systemu szkolenia prokuratorów na styku pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, a Prokuraturą. Przedstawiciele Związku podnieśli, iż tematyka oraz poziom szkoleń prokuratorów nie odpowiada naszym oczekiwaniom, a polityka w tym zakresie często prowadzi do marnotrawienia środków. Prokuratorzy oczekiwaliby szkoleń z metodyki prowadzenia postępowań w określonych kategoriach przestępstw ale prowadzonych przez praktyków - prokuratorów mających w takich śledztwach największe doświadczenie i sukcesy. Odnosząc się do problematyki szkoleń, Za-ca Prokuratora Generalnego zauważył, iż w związku z zakończeniem w roku 2010 r. szkolenia aplikantów w starym systemie, niezbędnym jest określenie na nowo obowiązków kierowników szkoleń w prokuraturach okręgowych i apelacyjnych.

Następnie poruszono dwa najistotniejsze zagadnienia związane z aktualną sytuacją asesorów prokuratorskich. Pan Prokurator Marek Jamrogowicz, stwierdził iż znany mu jest problem asesorów, którym w najbliższym okresie czasu upływa tzw. "votum." Wobec takich, a nie innych uregulowań ustawowych, za celowe uznał wypowiadanie aktualnym asesorom umów o pracę na trzy miesiące przed upływem trzech lat od rozpoczęcia asesury. W ostatnim okresie czasu, w związku z wcześniejszymi nominacjami niektórych asesorów, przybyło około 300 etatów prokuratorskich, co w znacznym stopniu wywołało zaburzenia w etatyzacji. Dodatkowo, Prokuratura Generalna musi zabezpieczyć 75 etatów dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Z uzyskanej przez Prokuraturę Generalną ekspertyzy prawnej wynika, iż wcześniejsze uruchomienie procedury konkursowej jest niemożliwe bez wypowiedzenia stosunku pracy, dlatego też takie sytuacje będą miały miejsce. Jednocześnie brak jest gwarancji przekształcenia każdego etatu asesorskiego w prokuratorski. Prokuratura Generalna podjęła natomiast kroki aby zapobiec sytuacjom, w których prokuratorzy okręgowi zastępować będą osobę zwalniającą etat asesorski, nowym asesorem.
Jeżeli chodzi o drugi z problemów związanych z asesorami - bezprawne zaniżanie wynagrodzeń asesorów w trzech okręgach apelacji katowickiej, wypracowano stanowisko z 14 czerwca 2010 r., zgodnie z którym do asesorów znajdują zastosowanie przepisy dotyczące prokuratorów. Stanowisko to zostanie niezwłocznie przekazane Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach, celem stosowania, co umożliwi jej wypłaty w prawidłowej wysokości. Reasumując zatem uznano, iż sposób naliczania wynagrodzeń asesorskich w Prokuraturach Okręgowych w Katowicach, Bielsku Białej i Gliwicach był wadliwy. W dalszej części dyskusji poruszono problematykę długotrwałych delegacji i powrócono do kwestii etatyzacji. W oparciu o raport uzyskany przez Rząd, zgodnie z którym w Polsce jest jedna z większych liczb prokuratorów i sędziów na 100 tysięcy mieszkańców, Pan Marek Jamrogowicz zauważył, iż aktualna ilość etatów prokuratorskich nie ulegnie zwiększeniu. Istniejące etaty są natomiast źle wykorzystywane. Przedstawiciele Związku podkreślili, iż powyższe dane są oderwane od rzeczywistego zakresu "kognicji" prokuratury i sądów. Według Zastępcy Prokuratora Generalnego, obecnie jest 51 prokuratorów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości. Poza pewnymi wyjątkami, delegacje te będą "wygaszane." Dotychczas zauważalne były również tendencje do rozrostu kadry kierowniczej i nadzorczej. Prokurator Generalny zwrócił się w tej sprawie do jednostek z dyspozycją wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie. Wraz z wejściem w życie noweli do Ustawy o prokuraturze utworzono w Prokuraturach Apelacyjnych Wydziały wizytacji i ocen okresowych, pomimo iż tych ostatnich nie ma. Prokurator Generalny będzie zabiegał o zahamowanie rozrostu takich komórek, których zadania nie są sprecyzowane. Według danych Prokuratury Generalnej korpus prokuratur okręgowych jest przekroczony o 140 osób , a prokuratur apelacyjnych o 51 osób, czyli tyle, ile jest niezbędne do rozwiązania problemu długotrwałych delegacji.

Na pytanie, czy Prokurator Generalny będzie respektował negatywne opinie organów samorządu prokuratorskiego o wskazywanych przez siebie kandydatach na prokuratorów funkcyjnych, Pan Andrzej Seremet stwierdził, iż nie może na nie odpowiedzieć, a każdy przypadek będzie rozpatrywał indywidualnie.

Następnie poruszono zagadnienia związane z korpusem urzędniczym w Prokuraturze, w tym dotyczące pracowników biurowości, asystentów i analityków kryminalnych. Na pytanie o odpowiedź na pismo z 18 września 2009 r. dotyczące niskich uposażeń pracowników sekretariatów i obsługi, ich znacznego zróżnicowania w poszczególnych jednostkach na terenie kraju oraz braku środków na finansowanie studiów wyższych, pomimo wprowadzonego ustawowo obowiązku uzyskania wyższego wykształcenia, uzyskano informację, iż w pierwszej kolejności koniecznym jest ustalenie, gdzie pismo to się znajduje, a następnie Związek otrzyma odpowiedź. Poruszono również problem konkursów na etaty urzędnicze. Zwrócono uwagę na konieczność uregulowania tej kwestii w sposób ułatwiający zatrudnienie w jednostkach wyższego rzędu osobom z doświadczeniem zawodowym, które przepracowały pewien okres czasu w jednostkach niższego rzędu, w szczególności prokuraturach rejonowych. Miałoby to na celu zapobiec sytuacjom w których, zatrudnienie w prokuraturach okręgowych i apelacyjnych uzyskują osoby nie mające stażu pracy w jednostkach niższego rzędu.

Przedstawiciele Związku zwrócili się z zapytaniem dlaczego w niektórych jednostkach organizacyjnych nastąpiła zgodna z brzmieniem ustawy budżetowej waloryzacja wynagrodzeń urzędników w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia zasadniczego, w innych zaś nie. W odpowiedzi uzyskano informację, iż Prokuratura Generalna dysponuje stanowiskiem Ministra Finansów z 9 czerwca 2010 r., zgodnie z którym brak jest podstaw do takiej waloryzacji. W jednostkach, w których wypłata taka nastąpiła, należy ją traktować jako zwykłą podwyżkę w ramach środków znajdujących się w dyspozycji szefów jednostek. Na zakończenie spotkania Prokurator Generalny zapewnił o chęci cyklicznych spotkań z przedstawicielami ZZPiPP RP. Prokuratorowi Generalnemu wręczono uchwały z posiedzenia Rady Głównej z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie ocen okresowych dla prokuratorów oraz w sprawie zarobków prokuratorów i asesorów prokuratorskich.

 

Rzecznik Prasowy ZZPiPP RP
Jacek Skała