25 stycznia 2011 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Toruniu Wydział I Cywilny dotyczące odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowych.
Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 57 ust. 3 w związku z art. 59 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku - Prawo pocztowe wprowadzający ograniczenie odpowiedzialności operatora publicznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocztowej, nie będące równocześnie czynem niedozwolonym, jedynie do zakresu określonego tą ustawą - z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 64 ust. 2 i 3 konstytucji.|
Na gruncie prawa pocztowego mamy do czynienia ze znaczącym ograniczeniem prawa do dochodzenia roszczenia w stosunku do operatora publicznego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  powszechnej   usługi   pocztowej,   polegającego   w szczególności  na wadliwej realizacji przekazu pocztowego. Kwestionowany przepis różnicuje sytuację prawną osób korzystających z usług pocztowych w zależności od tego, kto jest usługodawcą. Kiedy przyjmującym zlecenie jest operator inny niż publiczny, to odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi umożliwi pełną kompensację powstałej u usługobiorcy szkody. Natomiast w przypadku, gdy podmiotem przyjmującym zlecenie jest operator publiczny wtedy odpowiedzialność takiego podmiotu jest wyraźnie ograniczona.
Zdaniem pytającego sadu dochodzić tu może do  uprzywilejowania pozycji operatora publicznego co jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równości.