Polska zakończyła procedurę ratyfikacyjną Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym (I.E.P.) w dniu 15 września 2008 r., przekazując dokumenty ratyfikacyjne belgijskiemu rządowi, który jest depozytariuszem porozumienia ustanawiającego Agencję. Po 10 dniach od dnia zdeponowania dokumentów ratyfikacyjnych, wchodzą w życie zmiany porozumienia związane z akcesją Polski.

Członkostwo w MAE umożliwi Polsce m.in. korzystanie z pomocy innych państw członkowskich w sytuacji zakłócenia dostaw ropy naftowej. Funkcjonujący w ramach MAE mechanizm reagowania kryzysowego polega na udostępnianiu państwom odczuwającym zakłócenia dostaw ropy naftowej, części własnych zapasów przez państwa członkowskie posiadające niezakłócony dostęp do dostaw. Członkostwo w MAE istotnie zatem zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski.

W celu spełnienia wymogów członkostwa w MAE, Polska przyjęła instrumenty prawne, które gwarantują posiadanie strategicznych zapasów ropy naftowej na poziomie odpowiadającym co najmniej 90 dniom importu netto. Ramy tworzenia dodatkowych zapasów zostały ustanowione ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz przy wypełnianiu zobowiązań międzynarodowych w sytuacjach zakłóceń na rynku naftowym. Polska wypracowała także środki zmniejszenia zużycia ropy naftowej w przypadku wystąpienia kryzysu dostaw.

Członkostwo w MAE pozwoli Polsce aktywnie wpływać na kierunek prac mających na celu wypracowanie instrumentów zwiększających bezpieczeństwo również w odniesieniu do rynku gazu ziemnego. W maju 2007 r. MAE została bowiem wezwana, podczas posiedzenia Rady Zarządzającej na szczeblu ministerialnym, przez państwa członkowskie do zbadania możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom zakłóceń dostaw gazu. Polska będzie mogła także aktywnie włączyć się w prace MAE m.in. dot. aspektów środowiskowych wykorzystania nośników energii, efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz technik czystego spalania węgla.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna została utworzona w 1974 r. w odpowiedzi na tzw. pierwszy szok naftowy. Jej siedziba mieści się w Paryżu. Działa przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Początkowo jej zadania koncentrowały się wokół rynku ropy naftowej, w kolejnych latach były rozszerzane.

Przykładem koordynowanej przez MAE efektywnej akcji udostępniania części rezerw państw członkowskich była akcja podjęta w 2005 r. W następstwie szkód spowodowanych w USA w rejonie Zatoki Meksykańskiej przez huragany Katrina i Rita w sierpniu i wrześniu 2005 r., które obejmowały m.in. wyłączenie z użytku wielu platform wiertniczych, rurociągów i rafinerii, MAE koordynowała działania państw członkowskich w celu zagwarantowania ciągłości dostaw ropy naftowej. Akcja ta przyczyniła się do uspokojenia sytuacji na światowych giełdach paliw i złagodzenia skutków zakłóceń w dostawach ropy i produkcji paliw w USA.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.