Rozporządzenie przewiduje, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ paszportowy może żądać od obywatela przedłożenia odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez tę osobę, która ubiega się o wydanie dokumentu paszportowego, lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach, budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa. Organ może też zażądać przedstawienia odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego.
Rozporządzenie weszło w życie 15 sierpnia 2012 r.

Źródło: Dziennik Ustaw z 1 sierpnia 2012 poz. 878