Minister Sprawiedliwości monitorować będzie wykorzystanie zaplanowanych na dany rok wydatków na bezpłatną pomoc prawną udzielaną z urzędu w postępowaniach sądowych, obejmujących łącznie limit wydatków będący skutkiem finansowym ustawy, pozostałe wydatki na obronę z urzędu w postępowaniach sądowych.
W ramach procesu monitorowania, Minister Sprawiedliwości dokonywac będzie, co najmniej cztery razy w roku, według stanu na koniec każdego kwartału, analizy stopnia wykorzystania zaplanowanych na dany rok wydatków na bezpłatną pomoc prawną.
W przypadku przekroczenia przyjętej na dany rok budżetowy łącznej wielkości planowanych wydatków, oraz w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia w trakcie roku, tj. w sytuacji, gdy część planowanych wydatków, przypadająca proporcjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału została przekroczona ( po pierwszym kwartale – co najmniej o 15 proc., po dwóch kwartałach – co najmniej o 10 proc., po trzech kwartałach – co najmniej o 5 proc.) Minister Sprawiedliwości może zwiększyć limity, o kwotę oszczędności z tytułu innych wydatków lub podjąć inne działania w celu zagwarantowania możliwości wypłaty środków na bezpłatną pomoc prawną.
Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. Zmierza do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania jurysdykcyjnego, usprawnienia i przyspieszenia postępowania, ukształtowania na nowo podstaw stosowania środków zapobiegawczych, ograniczenia przewlekłości postępowania, odciążenia sędziów, prezesów sądów i przewodniczących wydziałów oraz uzyskania pełnej zgodności rozwiązań kodeksowych ze standardami orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu - 30 sierpnia 2013 r.