O takim przydziale obowiązków zdecydował prokurator krajowy Bogdan Święczkowski (fot.) zarządzeniem z 29 kwietnia 2016 r.  w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Krajowej.
Jak poinformowano, do zadań tej komórki organizacyjnej Prokuratury Krajowej należy miedzy innymi prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa noszące cechy przestępczości zorganizowanej w tym transgranicznej, przestępstwa z wykorzystaniem  internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów komputerowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (cyberprzestępczości  zorganizowanej). Departament ten będzie również koordynował postępowania przygotowawcze prowadzone przez Wydziały Zamiejscowe Departamentu  do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.
Natomiast w prokuraturach regionalnych,  powierzono prowadzenie i nadzorowanie spraw  dotyczących cyberprzestępczości o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeśli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę mienia wielkiej wartości (art. 115 § 6 k.k.) koordynatorom do spraw cyberprzestępczości.