Zdaniem Krajowej Rady Prokuratorów założenia do projektu ustawy o prokuraturze „w istocie nie zawierają uzasadnienia dla potrzeby dokonania kolejnej cząstkowej nowelizacji ustawy o prokuraturze."

Nieprawdziwe założenia

W uchwale KRP czytamy dajej: "Nie mogą przemawiać za tym podnoszone  w publicznych wypowiedziach przedstawicieli rządu jednostkowe wypadki działań poszczególnych prokuratorów czy stwierdzenia jaskrawo nieprawdziwe, jak rzekomy „paraliż decyzyjny na linii Prokurator Generalny – Krajowa Rada Prokuratury” Nie jest też prawdą, że prokuratura i prokuratorzy są władzą wyjętą spod kontroli." Krajowa Rada podkreśla, iż praca prokuratorów podlega przede wszystkim kontroli niezawisłych sądów – zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego.
Dziwić musi odwołanie się do rzekomych, nie wiadomo przez kogo stwierdzonych, sytuacji „poważnej dysfunkcjonalności w pracy Prokuratora Generalnego i podległych mu prokuratorów”. Sytuacje takie zapewne spotkałyby się z odpowiednią reakcją ze strony Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Sprawiedliwości, czego dotąd nie odnotowano.

Rozporządzenie w sprawie ocen
Krajowa Rada Prokuratorów zwraca uwagę, że w ustawie o prokuraturze wprowadzono nowe przepisy normujące zasady sporządzania ocen kwalifikacji kandydatów na wolne stanowiska prokuratorskie. Przepisy te weszły w życie z dniem 28 marca 2012 r., a zostały ogłoszone 27 września 2011 r.
W jednym z nowo wprowadzonych przepisów, to jest w art. 14j ust. 2, ustawodawca umocował Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia określającego szczegółowy tryb i sposób dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko prokuratorskie, mając na uwadze konieczność zachowania metodyki uwzględniającej specyfikę wykonywanego przez kandydata zawodu lub zajmowanego stanowiska oraz potrzebę jej dostosowania do zakresu badań
i kryteriów wskazanych w ustawie, zachowania jednolitości kryteriów dla kandydatów ubiegających się o równorzędne stanowiska w powszechnych
i wojskowych jednostkach prokuratury oraz w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - przy uwzględnieniu zróżnicowania kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wypełniania zadań na poszczególnych stanowiskach i szczeblach organizacyjnych.
Brak tego aktu normatywnego uniemożliwia sporządzanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratorskie, co w konsekwencji doprowadziło do wstrzymania procedur powoływania na te stanowiska.
Na potrzebę wydania rozporządzenia członkowie Krajowej Rady Prokuratury zwrócili uwagę Ministrowi Sprawiedliwości, obecnemu na posiedzeniu Rady, już w dniu 26 stycznia 2012 r.