W razie utworzenia stanowiska prokuratora lub zwolnienia się tego stanowiska
Prokurator Generalny niezwłocznie obwieszcza o wolnym stanowisku prokuratorskim
w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”, chyba że obsadzenie tego stanowiska następuje w drodze przeniesienia służbowego prokuratora równorzędnej prokuratury.
Nowy projekt rozporządzenie ministra określa kryteria oceny kandydata na stanowisko prokuratora. Może je zająć nie tylko prokurator, ale także sędzia, adwokat, radca prawny.

Wymogi dla kandydatów-prokuratorów
Prokurator okręgowy lub apelacyjny, po stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych
zgłoszenia złożonego w terminie oraz stwierdzeniu spełniania przez kandydata
warunków do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej
przedstawia jego kandydaturę kolegium prokuratury okręgowej, wraz z
oceną kwalifikacji sporządzoną przez wizytatora prokuratury okręgowej.
Dla oceny osoby starającej się o stanowisko (jeśli jest to prokurator), konieczne jest też przedstawienie zakresu pracy kandydata na stanowisko prokuratorskie oraz obciążenie zadaniami w okresie trzech ostatnich lat. Należy również podać liczbę spraw załatwionych w okresie objętych oceną. A co więcej , liczbę spraw, w których uniewinniono oskarżonego lub uchylono postępowanie o umorzeniu postępowania lub odmówieniu jego wszczęcia. Sprawdzać się też będzie, jak wiele było skarg na przewlekłość postępowania prokuratorskiego.
Cenne będą również informacje  na temat postawy  kandydata w czasie rozpatrywania spraw sądowych. Formularz o kwalifikacjach kandydatów wymagać będzie informacji, czy kandydat miał pomoc w osobie asystenta, czy napotykał trudności organizacyjno-techniczne w wykonywaniu swej funkcji.

Wymogi dla sędziów-kandydatów
Jeśli o stanowisko prokuratora ubiega się sędzia, także konieczne jest przedstawienie jego skuteczności zawodowej. Liczba spraw w referacie, średnia spraw załatwionych, liczba posiedzeń i terminowość uzasadnień, kategorie spraw.  Ważny będzie wskaźnik zaskarżalności spraw i stabilności orzecznictwa, liczba spraw zaskarżonych. Omówić należy z kandydatem sprawy opóźnione oraz podać dane dotyczące warunków jego pracy.

Warunki dla doktorów i profesorów, radców, adwokatów
Kandydaci legitymujący się tytułami naukowymi (dr habilitowany i profesor)będzie zobowiązany przedstawić zakres swoich prac naukowych, warunki pracy, publikacje i recenzje oraz dokumenty związane z tworzeniem prawa.
Jeśli o stanowisko prokuratora stara się adwokat lub radca prawny informacje o nich powinny zawierać listę opinii prawnych, które sporządzali oraz pism procesowych.
Dla radców Prokuratorii Generalnej SP, którzy chcą kandydować istotna będzie opinia.
Projekt rozporządzenia znajduje się w konsultacjach. Wejdzie w życie 28  marca br.