Projekt zakłada dodanie do Kodeksu cywilnego art. 387(1) oraz art. 387(2).

Czytaj: Za lichwę do 5 lat więzienia - proponuje resort sprawiedliwości>>

Na gruncie cywilnoprawnym projektowana ustawa ma na celu wzmocnienie ochrony osób fizycznych zawierających umowy o świadczenie pieniężne, niepozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, do których nie ma zastosowania ustawa o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 1497), przed obciążaniem ich nadmiernie wysokimi pozaodsetkowymi kosztami związanymi z udzieleniem świadczenia pieniężnego. Proponuje się, aby wysokość odsetek, opłat, prowizji, marż oraz kosztów usług dodatkowych, ponoszonych w związku z uzyskaniem świadczenia pieniężnego oraz jakichkolwiek innych świadczeń z tytułu udzielenia świadczenia pieniężnego (całkowite koszty udzielenia świadczenia) nie przekraczała kwoty będącej równowartością należnych odsetek maksymalnych oraz odsetek maksymalnych za opóźnienie.

LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami

Podkreślić należy, że w obowiązującym stanie prawnym jedynie w wypadku kredytów konsumenckich, a więc umów o kredyt w wysokości nie większej niż 255.550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, które kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi, ustawodawca określił maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu (art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim). Brak stosownych regulacji w tym przedmiocie w odniesieniu do umów o świadczenie pieniężne, innych aniżeli umowa o kredyt konsumencki, prowadzi do obciążania kredytobiorców pozaodsetkowymi kosztami udzielenia takiego świadczenia, które często wielokrotnie przewyższają jego wartość. Celem zapobieżenia dalszemu stosowaniu przez podmioty udzielające świadczeń pieniężnych wyżej opisanych praktyk, konieczne jest wprowadzenie, analogicznie jak w odniesieniu do kredytów konsumenckich, ograniczenia pozaodsetkowych kosztów udzielenia świadczenia pieniężnego również w stosunku do innych umów, aniżeli umowy o kredyt konsumencki. W świetle projektowanych regulacji, pobranie prowizji oraz innych kosztów ponoszonych przez świadczeniobiorcę w związku z umową w wysokości odpowiadającej maksymalnym kosztom pozaodsetkowym wykluczało będzie możliwość pobierania jakichkolwiek dalszych opłat, w tym opłat windykacyjnych. Wprowadzenie regulacji ograniczających wysokość pobieranych opłat z tytułu zaległości w spłacie świadczenia pieniężnego wyeliminuje różnice w zakresie określenia maksymalnych pozaodsetkowych kosztów udzielenia świadczenia pieniężnego w przypadku umów o kredyt konsumencki oraz pozostałych umów o udzielenie kredytu lub pożyczki pieniężnej zawieranych z osobami fizycznymi, niepozostających w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.

Zmiana proponowana w dodawanym art. 387(2) k.c. ma natomiast na celu wprowadzenie obowiązku informacyjnego przed udzieleniem świadczenia pieniężnego konsumentowi. Projekt zakłada, że jeszcze przed udzieleniem konsumentowi świadczenia pieniężnego – świadczeniodawca będzie miał obowiązek poinformować konsumenta o całkowitych kosztach udzielenia takiego świadczenia – odsetkach i maksymalnych kosztach pozaodsetkowych, wymieniając również składniki tych kosztów oraz podając rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczaną w sposób określony w art. 25 ustawy o kredycie konsumenckim.

Zgodnie z projektem, ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia

Źródło: www.rcl.gov.pl,