Trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem zmiany kodeksu spółek handlowych. Ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Założenia projektu
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw został opracowany na podstawie założeń do projektu przyjętych w dniu 20 maja 2014 r. i podyktowany jest potrzebą dalszego ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółek handlowych. Projektowane zmiany mają na celu z jednej strony ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez reformę struktury majątkowej tej spółki, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony wierzycieli spółki, a z drugiej strony proponowane zmiany mając na celu zwiększenie atrakcyjności polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwagi na rosnącą konkurencję spółek prawa państw UE. Na skutek nowelizacji ma dojść do ułatwień podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w odniesieniu do spółek jawnej i komandytowej, poprzez rozszerzenie możliwości ich zawiązywania, zmiany i rozwiązywania. Do tego celu mają służyć wzorce udostępniane w systemie teleinformatycznym oraz udogodnienia w zakresie składania wniosków do rejestru, a także w zakresie ponoszenia opłat sądowych od tych wniosków.

Cele projektu
Realizacja zmian ma nastąpić w szczególności poprzez uelastycznianie struktury majątkowej spółki z o.o., w drodze dopuszczenia konstrukcji udziałów bez wartości nominalnej (udziały beznominałowe), nadanie właściwego znaczenia kapitałowi zakładowemu poprzez uczynienie go instytucją fakultatywną, oraz poprzez zniesienie minimum kapitałowego; wzmocnienie ochrony wierzycieli spółki z o.o. poprzez wprowadzenie testu wypłacalności; wprowadzenie obowiązku tworzenia przez spółki z o.o. kapitału zapasowego na amortyzowanie przyszłych strat.

Zmiana charakteru kapitału zakładowego
Za najważniejszą proponowaną zmianę należy uznać wprowadzenie nowego wariantu struktury majątkowej spółki z o.o., w którym udziały wspólników nie posiadałyby określonej wartości nominalnej (tzw. udziały beznominałowe). Wszelkie wypłaty na rzecz wspólników z tytułu stosunku spółki mają być ograniczone dodatkowym testem wypłacalności, który ma uzupełnić obecnie obowiązujący test bilansowy spółki (art. 192-195 k.s.h.). Powyższe rozwiązanie jest inspirowane systemem common law, gdzie brak jest wymogu posiadana przez spółki kapitału zakładowego.
W uzasadnieniu projektu zwraca się uwagę, że ocena kapitału zakładowego i jego efektywności jako instrumentu ochrony wierzycieli spółki, jest niejednolita. Zasadnicza wada obecnego uregulowania sprowadza się do arbitralności tej kwoty. Za istotną wadę kapitału zakładowego uznawane jest to, że system ten opiera się wyłącznie na kryteriach bilansowych i nie odnosi się do problemu utrzymania przez spółkę zdolności do wykonywania bieżących zobowiązań. Reguły wiążące się z kapitałem zakładowym są źródłem obciążenia dla spółki. System ten jednak jednocześnie tworzy zestandaryzowany układ rozwiązań chroniących wierzycieli, na co zwracają uwagę zwolennicy kapitału zakładowego.
Wobec powyższego projektodawca proponuje poszerzenie zakresu autonomii woli w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Na skutek zmian kapitał zakładowy ma stać się instytucją w pełni fakultatywną.
Tym samym projekt przewiduje, że dla spółki z o.o. dopuszczalne będą trzy struktury majątkowe - model tradycyjny, alternatywny i mieszany. Z nowych rozwiązań będą mogły skorzystać także spółki już istniejące.

Test wypłacalności
Według projektu, zmiana charakteru kapitału zakładowego ma wiązać się z powstaniem tzw. testu niewypłacalności oraz wprowadzeniem innych instrumentów chroniących wierzycieli spółki. Test ma polegać na zobowiązaniu zarządu do badania w związku z każdorazową wypłatą dokonywaną na rzecz wspólników pod tytułem korporacyjnym, czy mimo wypłaty w ciągu roku spółka nie straci zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań. Członkowie zarządu będą mieli obowiązek podjęcia uchwały w tym przedmiocie i ma ona być składana do sądu rejestrowego. Uchwała wspólników ma stanowić oświadczenie o wypłacalności.

ID produktu: 40435518 Rok wydania: 2014
Tytuł: LEX Navigator dla Firm - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)>>

System teleinformatyczny
Projekt zapowiada wprowadzenie możliwości zawiązania spółki jawnej i komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, umożliwienie dokonywania zmian umowy poprzez ten wzorzec (także w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – takie uregulowanie już obowiązuje) oraz umożliwienie rozwiązywania wymienionych spółek przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Podpis elektroniczny
Projekt zakłada zmianę w zakresie wymogów dotyczących podpisu elektronicznego wymaganego przy składaniu wniosków o wpis oraz dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów, polegającą na dopuszczeniu obok bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym certyfikatem, także podpisu potwierdzonego profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). Zmiana w tym zakresie ma wejść w życie od 1 kwietnia 2016 r.

Niższe opłaty
Proponuje się również niższe opłaty od wniosków składanych elektroniczne do Krajowego Rejestru Sądowego poprzez obniżenie ich wysokości w przypadku wniosku o pierwszy wpis do 250 zł (z 500 zł) i od wniosku o zmianę do 200 zł (z 250 zł). Ma to stanowić zachętę do korzystania z systemu teleinformatycznego w procedurze zakładania i zgłaszania zmian spółki.

Dalsze zmiany
Projekt zakłada także dalsze zmiany w kodeksie spółek handlowych oraz w innych ustawach: min. ustawie o kosztach sądowych, ustawie o rachunkowości oraz ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, celem dostosowania całego systemu prawnego do proponowanej nowelizacji.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 6 marca 2015 r.