Uroczystość, podczas której wydane przez Wolters Kluwer Polska dzieło zostało wręczone jubilatowi, odbyła się w piątek 30 czerwca br. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 
Jak podkreślają twórcy wydanej w 40-lecie uzyskania przez Wojciecha Popiołka tytułu doktora nauk prawnych księgi, zasięg poszukiwań badawczych Profesora jest bardzo szeroki. Najwięcej uwagi poświęcił on prawu prywatnemu międzynarodowemu, stając się jednym z najwybitniejszych znawców tej dziedziny nie tylko w Polsce, lecz także poza granicami naszego kraju, oraz prawu spółek handlowych. W jego dorobku są również cenne prace z zakresu klasycznej cywilistyki, prawa własności intelektualnej, międzynarodowego prawa handlowego i prawa sądownictwa polubownego.
 
Wojciech Popiołek to profesor nauk prawnych, radca prawny, specjalista prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Na Wydziale Prawa i Administracji tej uczelni jest kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Pełni funkcję członka Komitetu Nauk Prawnych PAN. Jest także członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. W 2016 został ponownie wybrany w skład tego gremium na kadencję 2017–2020.
Prowadzi działalność jako radca prawny w kancelarii prawnej „ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy” z siedzibą w Katowicach.
 
Od wielu lat bierze udział w pracach legislacyjnych. Był zapraszany do udziału w pracach nad prawem spółek handlowych, ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem bankowym, ustawą o łączeniu banków oraz regulacjami dotyczącymi międzynarodowego obrotu handlowego. Wchodził w skład: Zespołu prawa prywatnego międzynarodowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (2003–2011).
 
Jak podkreślają twórcy księgi jubileuszowej, trwałym osiągnięciem była (sformułowana wspólnie z Marią-Anną Zachariasiewicz) propozycja sposobu rozumienia pojęć „chwila” i „miejsce zawarcia umowy”. Był to krok ku późniejszym badaniom poświęconym koncepcji przepisów wymuszających swoje zastosowanie stanowiła wypowiedź na temat znaczenia przepisów „prawa publicznego” różnych systemów prawnych dla stosunków umownych handlu zagranicznego. Profesor Wojciech Popiołek był jednym z pierwszych badaczy problematyki prawnej obejmującej prowadzenie w Polsce przez zagraniczne podmioty działalności gospodarczej.