Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka 7 lutego br. negatywnie zaopiniowała nowelizację ustawy o poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych.
Projekt poselski zmierzał do objęcia kontrolą GIODO zbiorów danych osobowych członków związków wyznaniowych i kościołów. Obecnie w dane takie i zbiory gromadzone w parafiach nie ma wglądu inspektor, nie może nakładać też żadnych sankcji w razie podejrzenia o nieprawidłowości, tak jak ma to miejsce w innych instytucjach przetwarzających dane.
W opinii wydanej przez Biuro Analiz Sejmowych projekt jest sprzeczny z konstytucją, a jego wejście w życie spowoduje niezgodność znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych  w art.25 ust.3 z konstytucją. Nie będzie ona wówczas uwzględniać w pełni zasady poszanowania kościołów i związków wyznaniowych oraz niezależności od państwa w tym zakresie.
W dalszej części opinii cytuje się orzeczenia WSA, które w sposób dobitny wskazują na to, ze tego rodzaju projekt jest niezgodny z ustawą zasadniczą.
Sąd powiedział: „Przetwarzanie przez kościół katolicki danych osobowych jego wiernych nie podlega kognicji państwowej, a przez to także wspólnotowej, przez co organ ochrony danych osobowych nie ma prawnej możliwości ingerowania w proces przetwarzania danych osobowych, w danym przypadku proboszcza parafii rzymsko-katoliciej”.
 
Obecny na posiedzeniu komisji Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Wojciech Wiewiórowski stwierdził, że  sprzeczności z konstytucją nie widzi, a cytowane orzeczenia WSA są zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  Zatem nie rozstrzygają definitywnie sprawy.
Teraz projektem zajmie się sejmowa komisja spraw wewnętrznych.