W środę 21 listopada br. prezydent RP podpisał ustawę z 10 października 2012 r. o ratyfikacji konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej 18 września 1997 r. w Oslo – tzw. Konwencji Ottawskiej. - Związanie się konwencją wpłynie korzystnie na wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, jako państwa propagującego idee humanitarne oraz idee rozbrojenia - czytamy w komunikacie BBN.
Strony konwencji zobowiązują się, że w żadnych okolicznościach nie będą używać min przeciwpiechotnych, prowadzić prac badawczo-rozwojowych, wdrażać, wytwarzać, gromadzić, składować i przekazywać komukolwiek min, ani pomagać, zachęcać lub nakłaniać do działań zabronionych przez konwencję. Zobowiązują się również zniszczyć zapasy składowanych min przeciwpiechotnych, oprócz pewnej liczby min używanych na potrzeby szkolenia w zakresie wykrywania, rozminowywania i ich niszczenia.
Konwencja Ottawska weszła w życie 1 marca 1999 r. Jej stronami jest 160 państw. Rzeczpospolita Polska podpisała konwencję 4 grudnia 1997 r. Należy podkreślić, że Polska od 1998 r. dobrowolnie wypełnia najważniejsze postanowienia konwencji. Nie produkuje, nie eksportuje i nie wykorzystuje min przeciwpiechotnych w operacjach wojskowych, a od 2003 r. dobrowolnie składa raporty o wykonywaniu postanowień konwencji, które państwa-strony są zobowiązane przedkładać corocznie sekretarzowi generalnemu ONZ.
Rada Ministrów przyjęła, 6 lutego 2009 r., na wniosek ministra spraw zagranicznych i ministra obrony narodowej, informację o stanie gotowości Rady Ministrów do związania RP Konwencją Ottawską, zobowiązując ministra obrony narodowej do przeprowadzenia odpowiednich działań dostosowawczych, wynikających z potrzeb obronnych państwa, z zakończeniem ich w 2012 r.
Za ratyfikacją konwencji opowiedział się Sejm RP, uchwalając ustawę 10 października br., a następnie Senat RP przyjmując ją 9 listopada br. Ustawa ta upoważnia prezydenta do dokonania aktu ratyfikacji konwencji. Zgodnie z art. 17 ust. 2 Konwencji Ottawskiej wejdzie ona w życie w stosunku do Polski pierwszego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie złożenia dokumentu ratyfikacji depozytariuszowi konwencji. Po ratyfikowaniu Konwencji Ottawskiej i jej głoszeniu w Dzienniku Ustaw będzie ona, zgodnie z art. 91 Konstytucji RP, stanowić część krajowego porządku prawnego.