Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dostosowuje polskie regulacje do prawa unijnego. Przygotowali ją posłowie PO. Autorzy projektu wskazali w uzasadnieniu, że obecna ustawa o ofercie publicznej jest niezgodna z dyrektywą UE. Komisja Europejska zwróciła na to Polsce uwagę w maju 2010 r. Problem dotyczył druku prospektu emisyjnego - w jakim języku ma być publikowany prospekt. Polskie przepisy stanowią, że w przypadku dokonywania publicznej oferty lub wnioskowania o dopuszczenie do obrotu na naszym rynku, prospekt zatwierdzony przez macierzyste państwo członkowskie emitenta zawsze musi być tłumaczony na język polski. Natomiast według dyrektywy prospekty emisyjne sporządza się w języku dopuszczonym przez właściwy organ macierzystego państwa członkowskiego. Udostępnia się je w języku dopuszczonym przez właściwe organy każdego przyjmującego państwa albo w języku przyjętym w sferze międzynarodowych finansów. Podpisana przez prezydenta zmiana spowoduje, że nasze przepisy będą zgodne z prawem europejskim. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, to emitent będzie decydował, w jakim języku chce przedstawić prospekt emisyjny na naszym rynku. Jeżeli wybierze angielski, to podsumowanie prospektu będzie musiał przedstawić w języku polskim. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji będzie się stosować nowe przepisy. Ustawa zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.(PAP) mmu/ mki/ mow/