Jak piszą autorzy wydanej właśnie książki System prawa żywnościowego, jeszcze na początku lat 90. XX w. prawo żywnościowe zarówno w Polsce, jak  i  w  Unii  Europejskiej  było  zasadniczo  utożsamiane  z  przepisami  o  charakterze sanitarnym albo z unormowaniami dotyczącymi handlu żywnością i to raczej o charakterze technicznym. W okresie stowarzyszeniowym, a następnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. nastąpiło zetknięcie  się z innym porządkiem prawnym w zakresie ochrony zdrowia oraz interesów ekonomicznych  konsumenta,  jak  i  w  zakresie  handlu  produktami  żywnościowymi.
- Rzeczpospolita Polska znalazła się w krótkim czasie w orbicie silnego oddziaływania nie tylko prawa europejskiego, ale również porozumień międzynarodowych oraz standardów organizacji międzynarodowych, których stroną  jest  Unia  Europejska,  a  które z kolei oddziałują na rozwój  unijnego prawa żywnościowego. Osadzenie prawa żywnościowego w unormowaniach międzynarodowych,  unijnych i krajowych skłania do poszukiwania zasad ogólnych i wewnętrznej systematyki tego prawa we wzajemnych relacjach różnych porządków prawnych - stwierdzają autorzy we wstępie do książki.

System prawa żywnościowego

Jak podkreśla wydawca, opracowanie, mające charakter systemu prawa, ujmuje prawo żywnościowe jako wyodrębnioną dyscyplinę o znaczącym obszarze regulacji bezpieczeństwa i jakości żywności, zawierającą wymagania wobec rolników i przedsiębiorców w całym łańcuchu żywnościowym, w szczególności w zakresie higieny żywności, jej urzędowej kontroli, znakowania, reklamy i prezentacji. Obejmuje również problematykę analizy ryzyka (ocena, zarządzanie, informowanie) oraz systemów jakości żywności prawa publicznego (żywność ekologiczna, żywność genetycznie zmodyfikowana, żywność regionalna i tradycyjna, żywność wyróżniana znakiem władzy publicznej) i prywatnego. Omawia ponadto szczególne zagadnienia suplementów diety oraz praw człowieka w prawie żywnościowym, będących wyznacznikiem konstytucyjnej i międzynarodowej ochrony udzielanej prawu do odpowiedniej żywności.

-  Praca znanych i uznanych Autorów stanowi pierwsze w polskiej literaturze, tak szerokie i pogłębione, opracowanie prawa żywnościowego, nowej dziedziny prawa znajdującej się w toku wyodrębniania. Dzieło obejmuje niemalże całość bardzo rozległej i skomplikowanej problematyki prawnej dotyczącej żywności i choćby już tylko z tego względu zasługuje na miano "Systemu prawa żywnościowego". Przedmiotem analizy są zarówno regulacje unijne, jak i polskie, tzw. międzynarodowe prawo żywnościowe oraz w niezbędnym zakresie prawo żywnościowe niektórych państw. (...) Bez wątpienia recenzowana praca jest dziełem oryginalnym i pionierskim, wypełniającym dotkliwą lukę w dotychczasowej literaturze - napisał w recencji książki rof. dr hab. Roman Budzinowski.

Więcej o publikacji>>