Sąd rejonowy wydał postanowienie, którym m.in. odrzucił zażalenie stron. Sąd wyjaśnił, iż skarżący wnieśli zażalenie na postanowienie niezaskarżalne. Nie przewidziano bowiem zażalenia na postanowienie w przedmiocie wezwania do wykonania obowiązku (złożenia wniosku o wpis w rejestrze danych) w trybie art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarzuty skarżących

Skarżący nie zgodzili się z wydanym rozstrzygnięciem. W zażaleniu podnieśli m.in., iż sąd błędnie uznał, że nie mogli oni zaskarżyć niekorzystnego dla nich postanowienia. Ich zdaniem, zażalenie było dopuszczalne. Żalący wyjaśnili, że zostali pozbawieni prawa do sądu i prawa do zaskarżenia orzeczenia, a więc doszło do naruszenia art. 45 ust. 1 oraz art. 171 Konstytucji.

Sprawdź: Michnik Agnieszka, Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz>>

Niezasadne zażalenie

Sąd okręgowy ocenił wniesione zażalenie jako niezasadne i je oddalił. Podkreślił, że żaden przepis prawa nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie wezwania do złożenia wniosku o wpis do rejestru lub dokumentów. Orzeczenie to nie jest wymienione w katalogu postanowień zaskarżalnych (art. 394 § 1 k.p.c.). Postanowienie przymuszające nie może więc zostać zaskarżone, skoro nie stanowi ono orzeczenia kończącego postępowanie.

Możliwa kontrola

Sąd okręgowy zwrócił natomiast uwagę, że skarżący na dalszym etapie postępowania będą mieć możliwość kwestionowania postanowienia przymuszającego. Jeśli zostanie wydane postanowienie w przedmiocie zastosowania grzywny, ustanowienia kuratora, czy też dokonania określonych wpisów przez sąd z urzędu, skarżący będą mogli wnieść zażalenie i podnieść także zarzuty w stosunku do wydanego wcześniej postanowienia. Wydanie bowiem kolejnego postanowienia będzie następstwem niezastosowania się do wezwania wynikającego z art. 24 ust. 1 ustawy o KRS.

Stosowanie przepisów

Sąd odwoławczy podkreślił też, że do postępowania przed sądami rejestrowymi stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Powyższe zaś wynika z art. 7 ustawy o KRS. Z przepisów procedury cywilnej nie wynika zaś wprost, aby można było wnieść zażalenie na postanowienie przymuszające.

 


Prawo do sądu

Nie doszło również do naruszenia konstytucyjnych praw skarżących - podkreślił sąd odwoławczy. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika bowiem, że prawo do sądu oznacza prawo do uruchomienia postępowania przed właściwym, niezależnych, bezstronnym i niezawisłym sądem. To także prawo do właściwie ukształtowanej procedury sądowej, uwzględniającej zasady sprawiedliwości i jawności. Na powyższe zwrócono uwagę w wyroku TK z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie K 6/14 (LEX nr 2172426).

Zaskarżanie orzeczeń

To natomiast, że określone postanowienie nie może zostać w świetle przepisów prawnych zaskarżone nie oznacza, że ma miejsce naruszenie Konstytucji. Prawo do sądu faktycznie łączy się możliwością wnoszenia zażaleń i apelacji. Nie można jednak uznać, że gdy strona nie jest zadowolona z danych rozwiązań w prawie, to ma możliwość domagać się uwzględnienia swojego stanowiska z powołaniem wprost na przepisy Konstytucji - wskazał sąd okręgowy. Na innym etapie postępowania skarżący będą bowiem mogli wnieść zażalenie i tam mogą oni podnieść zarzuty odnoszące się do już wydanego orzeczenia sądu.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 10 sierpnia 2018 r., VI Gz 197/18, LEX nr 2546219.

Warto przeczytać: Zmiany w procedurze cywilnej - słuszne, ale czy realne?