Informacja o propozycji takiej zmiany pojawiła się w czwartek rano i znalazła się w czekającym na rozpoczecie sejmowych prac poselskim projecie o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.
Dopisany został do niego w artykule 8 punkt 2, który przewiduje, że w art. 111 w § 5 ustawy o Sądzie Najwyższym zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „§ 5. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera i przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów, o których mowa w art. 12 § 1, niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów Sądu Najwyższego wskazanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 4.”

To samo zdanie w obowiązującej obecnie ustawie mówi, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera i przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów, o których mowa w art. 12 § 1, niezwłocznie po obsadzeniu 110 stanowisk sędziów Sądu Najwyższego. Zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego wybiera i przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów, o których mowa w art. 15 § 2, po powołaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Obecnie w Sądzie Najwyższym jest 55 sędziów czynnych, co do których statusu zawodowego nie ma wątpliwości. Przewidywane w projektowanej zmianie 2/3 to 80 sędziów, a więc do spełnienia warunku niezbędnego do przedstawienie prezydentowi kandydatów potrzeba jeszcze 25 sędziów.

Opublikowane 29 czerwca obwieszczenie prezydenta otworzyło nabór na 44 stanowiska w SN. Do 28 lipca mogą być zgłaszane kandydatury, po czym Krajowa Rada Sądownictwa rozpocznie procedure ich opiniowania. Spośród pozytywnie zaopiniowanych kandydatów prezydent będzie mógł powoływać nowych sędziów Sądu Najwyższego.