Rada Ministrów przyjęła 21 czerwca br. projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Jak podkreślono w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu rządu, to najważniejsza zmiana wprowadzona do nowelizowanych przepisów, która ma obowiązywać od 8 września 2016 r., czyli z dniem rozpoczęcia funkcjonowania Rejestru Spadkowego.

Wprowadzone rozwiązanie umożliwi skuteczne stosowanie rozporządzenia europejskiego nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Nowe regulacje zapewnią spójność systemu rejestrowania dokumentów wydawanych w sprawach spadkowych, przez co wzmocni się wiarygodność Rejestru Spadkowego i zwiększy bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Rejestr Spadkowy jest publicznym rejestrem, który będzie prowadzony przez Krajową Radę Notarialną. Będą w nim ujawniane informacje na temat orzeczeń sądowych i dokumentów wydawanych przez notariuszy, potwierdzających prawa do spadku. EPS jest dokumentem wydawanym alternatywnie (od 17 sierpnia 2015 r.) dla postanowień sądu o stwierdzeniu nabycia spadku czy notarialnych poświadczeń dziedziczenia. Dodatkowo mogą z niego korzystać zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub zarządcy spadku. Wydawany jest w sprawach, w których potrzebne jest wykazanie tytułu prawnego do spadku za granicą – jego posiadanie ułatwia załatwienie takiej sprawy.

Ponieważ do wydawania w Polsce Europejskich Poświadczeń Spadkowych uprawniony jest sąd i notariusz, zgodnie z projektem nowelizacji, każdy z tych organów będzie musiał niezwłocznie ujawniać w Rejestrze Spadkowym informacje dotyczące EPS. Za dokonanie wpisu do Rejestru Spadkowego sąd lub notariusz będą pobierać opłatę, która zostanie przekazana Krajowej Radzie Notarialnej.

Ponadto, w projekcie nowelizacji ustawowej doprecyzowano, skorygowano, i dostosowano do innych obowiązujących regulacji – niektóre przepisy dotyczące aktów poświadczenia dziedziczenia, Rejestru Spadkowego, a także trybu składania przez notariuszy wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym.