Zdaniem autora wydanej niedawno książki Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych, świadczy o tym m.in. jeden z celów stawianych postępowaniu przygotowawczemu, jakim jest zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu. - Trafnie w doktrynie wskazuje się, że fasadą maskującą rzeczywisty stosunek wzajemny pomiędzy postępowaniem przygotowawczym i merytorycznym rozpoznaniem jest więc ogólnik, iż postępowanie przygotowawcze jedynie «przygotowuje» rozprawę główną – stwierdza Ryszard A. Stefański.
Jak podkreśla, głównie rozważania w jego książce skoncentrowane są na postępowaniu przygotowawczym, gdyż jest ono podstawowym przedmiotem działalności prokuratorów, a nadto od dogłębnego i sprawnego jego przeprowadzenia – w naszym modelu postępowania karnego – zależy w dużym stopniu przebieg postępowania jurysdykcyjnego i ostateczny wynik całego postępowania.
 

Jak podkreśla wydawca, w książce zostały zaprezentowane użyteczne wskazówki dotyczące wykonywania przez prokuratora czynności w śledztwie lub dochodzeniu, nadzoru procesowego i służbowego nad nimi, jak również jego udziału w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Szczegółowo omówiono nie tylko gruntownie ostatnio znowelizowane przepisy kodeksu postępowania karnego, lecz także nową ustawę - Prawo o prokuraturze oraz najnowszy regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, które w wielu aspektach odnoszą się do postępowania karnego.

Opracowanie zawiera praktyczne informacje na temat m.in.:

  • wykonywania poszczególnych czynności procesowych;
  • sporządzania aktów procesowych, np. aktu oskarżenia, postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego;
  • sposobu przemawiania w sądzie;
  • kompozycji przemówienia prokuratora.


Zdaniem autora i wydawcy, publikacja jest skierowana przede wszystkim do prokuratorów, a także do adwokatów i radców prawnych, ponieważ pozwoli im poznać warsztat pracy prokuratora, co może być przydatne w pełnieniu funkcji obrońcy i pełnomocnika, oraz do sędziów, którym umożliwi lepszą ocenę materiału zebranego w toku postępowania przygotowawczego i poprawności wykonania czynności procesowych przez prokuratora.

 

Więcej o książce>>