Do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga kasacyjna spółki prawa handlowego na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym. Pierwotnie w sprawie wyznaczono rozprawę. Kolejnym zarządzeniem Przewodniczący Wydziału NSA zniósł wyznaczony termin rozprawy i wyznaczył na ten sam dzień posiedzenie niejawne w składzie jak w dniu wcześniej wyznaczonej rozprawy. W wydanym zarządzeniu powołano się na zarządzenie nr 39 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym.

Przypomnijmy na początku listopada Ministerstwo Sprawiedliwości wydało rekomendacje dotyczące sądów powszechnych. W ocenie resortu sposobem na trudną sytuację jest wyznaczanie i przeprowadzanie rozpraw zdalnych, rozpatrywanie spraw na posiedzeniu niejawnym i korzystanie choćby z możliwości...mediacji.

Czytaj: 
MS rekomenduje: e-rozprawy i niezwłoczne wprowadzenie pracy zmianowej w sądach>

Kina się otwierają, sądy zamykają dla publiczności - konstytucyjne prawo zagrożone>>
 

Strona wnosi o przeprowadzenie rozprawy

Strona wniosła o rozpoznanie jej sprawy na rozprawie. Naczelny Sąd Administracyjny uznał jednak ten wniosek za niezasadny. W uzasadnieniu postanowienia zwrócono uwagę, że Prezes NSA wydał zarządzenie w sprawie odwoływania rozpraw i wdrożenia w sądzie działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem zagrożenia zakażenia się wirusem SARS-CoV-2. Miasto Stołeczne Warszawa zostało wcześniej objęte „strefą czerwoną” z uwagi na intensywny rozwój epidemii – przypomniano. Celowym stało się więc odwołanie rozpraw i kierowanie spraw na posiedzenia niejawne.

 


Niejawne rozprawy z powodu pandemii

Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie trzech sędziów. Powyższe wynika z art. 15zzs(4) ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – przypomniano w uzasadnieniu.

Zwrócono przy tym uwagę, że rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym jest kluczowe, by móc zachować ciągłość rozpoznawania spraw przez NSA w tym szczególnym okresie. Wniosek o rozpoznanie sprawy na rozprawie nie może być więc uwzględniony, skoro nie można przewidzieć, kiedy taki termin mógłby być wyznaczony – wskazał NSA. Z przepisów nie wynika jednocześnie, że to od zgody lub braku sprzeciwu strony zależy możliwość rozpoznania sprawy w sądzie na posiedzeniu niejawnym.

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - II FSK 1745/18, LEX nr 3075105.