Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski oraz Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Notarialna deklarują gotowość wspierania członków rodzin ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w zakresie zapewnienia im ochrony prawnej – takie zobowiązanie znalazło się w porozumieniu dotyczącym bezpłatnej pomocy prawnej dla najbliższych ofiar smoleńskiej katastrofy.
Do pomocy ofiarom katastrofy zobowiązały się wspólnie samorządy: adwokacki, radcowski i notarialny. Będzie ona dotyczyła m.in. uzyskania świadczeń z ubezpieczeń społecznych, odszkodowań i innych roszczeń związanych z wypadkiem, a także w postępowaniach: administracyjnych, podatkowych, sądowych, w tym spadkowych i wieczystoksięgowych, oraz przy dokonywaniu czynności notarialnych. Na mocy porozumienia minister sprawiedliwości podejmie prace organizacyjne i koordynacyjne w celu usunięcia barier, które mogłyby utrudniać realizację pomocy.
Ze strony Adwokatury porozumienie podpisał p.o. prezesa NRA, adw. Andrzej Michałowski, a udzielaniem niezbędnej pomocy zajmą się dziekani okręgowych rad adwokackich oraz wyznaczeni przez nich adwokaci, przydzieleni do poszczególnych spraw. Naczelna Rada Adwokacka uruchamia centralny telefon kontaktowy 22 505 25 23, pod którym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30 na hasło „Smoleńsk” rodziny ofiar i ustanowieni przez rząd koordynatorzy opiekujący się tymi rodzinami mogą zgłaszać potrzebę skorzystania z pomocy adwokackiej.
W imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych porozumienie podpisał prezes Maciej Bobrowicz. Porady będą udzielne w poszczególnych okręgowych izbach radców prawnych. Specjalny numer telefonu w Krajowej Izbie Radców Prawnych do pierwszego kontaktu dla rodzin ofiar katastrofy to (22) 622-05-88 wew. 101.
Do porozumienia przystąpiła też Krajowa Rada Notarialna, w imieniu której dokument podpisał prezes Lech Borzemski. Notariusze zadeklarowali m.in. pomoc w sporządzaniu aktów poświadczenia dziedziczenia i wszystkich towarzyszących czynności, takich jak: oświadczenia o  przyjęciu lub  odrzuceniu spadku, ewentualne otwarcie i ogłoszenie testamentu,  sporządzaniu oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, w sytuacji kiedy stwierdzenie nabycia spadku z różnych przyczyn będzie  musiał dokonać sąd, z zastrzeżeniem obowiązku uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego na taką czynność w przypadku spadkobierców małoletnich oraz  sporządzanie umów o dział spadku, również z zastrzeżeniem uzyskania stosownych zezwoleń sądu opiekuńczego w przypadku, gdy stronami takiej umowy mają być osoby małoletnie.