Poprawki w nowelizacji VAT są korzystne dla przedsiębiorców

Zdaniem PKPP Lewiatan, przesunięcie wejścia w życie przygotowywanych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług jest rozwiązaniem korzystnym dla przedsiębiorców. Dobrze, że nowe zasady ustalania terminu na rozliczenie podatku VAT zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2014.

Sejmowa podkomisja stała do spraw monitorowania systemu podatkowego przyjęła poselskie poprawki, wypracowane przy udziale PKPP Lewiatan, do projektu ustawy o VAT. Podkomisja uwzględniła również postulaty przedsiębiorców dotyczące wydłużenia vacatio legis. Przepisy, które miały zacząć obowiązywać od 1 lipca 2013 r. wejdą w życie 1 stycznia 2014 r.

Zdaniem Przemysława Pruszyńskiego, eksperta PKPP Lewiatan, najwięcej kontrowersji budziła treść projektowanego art. 19a, zgodnie z którym obowiązek podatkowy miałby powstawać z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zmiana ta, byłaby wyjątkowo niekorzystna dla przedsiębiorców świadczących usługi masowo (telekomunikacja, energetyka, media). Dostosowanie się do tych przepisów spowodowałoby konieczność przebudowania systemów księgowych, co szczególnie u dużych i średnich podatników wiązałoby się z olbrzymimi nakładami finansowymi. Poprawki przyjęte przez podkomisję wprowadzają wyjątek od ogólnej zasady, dla takich usług. Po zmianach obowiązek podatkowy z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego oraz świadczenia m. in. usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych powstawał będzie z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak, niż z upływem terminu płatności.

Kolejną korzystną poprawką jest wprowadzenie do projektu ustawy przepisów umożliwiających nabywcy towaru lub usługi wystawienie noty korygującej, w przypadku gdy faktura zawiera drobne błędy. Projekt złożony do Sejmu tej możliwości nie przewidywał, co wiązałoby się z koniecznością wystawiania faktur korygujących nawet wtedy, gdy drobne pomyłki znalazłyby się w mało istotnych elementach faktury.

Podkomisja przyjęła również zmianę brzmienia art. 86 ust. 10 ustawy, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. W projekcie Ministerstwa Finansów przepis ten zawierał warunek, że prawo to powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Zgodnie ze zmianą przyjętą przez podkomisję, a postulowaną przez PKPP Lewiatan, prawo do obniżenia podatku należnego przysługiwać będzie pod warunkiem, że podatnik otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie dwóch miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 8 listopada 2012 r.

Data publikacji: 8 listopada 2012 r.