Na stronie internetowej Departamentu Stanu USA ukazał się właśnie kolejny raport dotyczący stanu przestrzegania praw człowieka w Polsce oraz sprawności wymiaru sprawiedliwości, za rok 2011. Według raportu system sądowy ma nieodpowiednią strukturę, jest nieskuteczny, a pomiędzy poszczególnymi sądami istnieje zły podział pracy. Sytuację pogarszają nie obsadzone stanowiska sędziowskie oraz  wakaty na stanowiskach personelu pomocniczego. W ramach działań mających na celu polepszenie funkcjonowania sądownictwa raport odnotowuje wprowadzenie e-sądu, wskazując dużą liczbę załatwianych w ten sposób spraw.
Raport zwraca w szczególności uwagę na warunki panujące w polskich jednostkach penitencjarnych. Generalnie spełniają one międzynarodowe standardy, zwiększa się przy tym częstotliwość stosowania systemu dozoru elektronicznego, a w celach jest mniejsze zaludnienie. Za problem uznaje się ograniczony dostęp osadzonych do specjalistycznych zabiegów medycznych spowodowany, w szczególności, wakującymi etatami dla personelu medycznego. Ponadto podkreślono, iż władze podejmują działania mające na celu wyjaśnienie uzasadnionych zarzutów nieludzkich warunków, dokumentując wyniki tego rodzaju śledztw w sposób publicznie dostępny. Według raportu system sądowy ma nieodpowiednią strukturę, jest nieskuteczny, a pomiędzy poszczególnymi sądami istnieje zły podział pracy. Sytuację pogarszają nie obsadzone stanowiska sędziowskie oraz  wakaty na stanowiskach personelu pomocniczego. W ramach działań mających na celu polepszenie funkcjonowania sądownictwa raport odnotowuje wprowadzenie e-sądu, wskazując dużą liczbę załatwianych w ten sposób spraw.
 
W zakresie wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka raport wskazuje na rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 26 stycznia 2011 roku, sygnalizującą opóźnienia w implementacji wyroków Trybunału przez 9 państw, w tym Polskę. Zdaniem Fundacji Helsińskiej, Rząd stosuje się do wyroków Trybunału w sprawach dotyczących większej liczby osób, szczególnie istotnych, w których konieczne są zmiany legislacyjne, czy systemowe.
Raport odnotowuje również działania podejmowane w roku 2011 przez Departament Praw Człowieka MS, mające na celu promowanie praw człowieka w wymiarze sprawiedliwości, jak również działania mające na celu zareagowanie na stwierdzone naruszenia praw człowieka. Ponownie powołując się na stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w raporcie podkreślono szczególne dokonania Departamentu Praw Człowieka w zakresie promowania wiedzy o wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, poprzez ich tłumaczenie i popularyzację.
 Źródło: http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/