Dokument jest pierwszym w skali globalnej aktem prawa międzynarodowego, którego zadaniem jest uregulowanie legalnego handlu bronią konwencjonalną i przeciwdziałanie jej przenikaniu do nielegalnego obrotu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło nadzieję, że Traktat pozwoli zapobiec poważnym naruszeniom praw człowieka i norm międzynarodowego prawa humanitarnego w zakresie ograniczenia cierpienia ludzkości cywilnej w konfliktach zbrojnych. MSZ liczy także, że ATT odegra istotną rolę w przeciwdziałaniu międzynarodowemu terroryzmowi i zorganizowanej przestępczości. Zgodnie z postanowieniami Traktatu, państwo będące jego stroną nie zezwoli na transfer broni m.in. w przypadku, gdy broń ta mogłaby zostać użyta do dokonania ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, poważnych naruszeń konwencji genewskich z 1945 r. i zbrodni wojennych.

MSZ przypomina przy okazji, że Polska, wspólnie z państwami Unii Europejskiej, brała aktywny udział w procesie negocjacyjnym ATT, zapoczątkowanym w 2006 roku. Głównym celem było przyjęcie takiego dokumentu, który spełniałby możliwie wysokie standardy międzynarodowej kontroli obrotu bronią konwencjonalną, jak te obowiązujące już w państwach członkowskich UE. ATT wejdzie w życie po złożeniu 50-tego dokumentu ratyfikacyjnego.