Tymczasem, jak podaje portal internetowy e.droga.pl, projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, którego planowane zapisy służą wdrożeniu do polskiego systemu prawnego postanowień tej dyrektywy, znajduje się dopiero w fazie uzgodnień międzyresortowych.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (Dz.Urz.UE L 207 z 6.8.2010, s. 1) jest unijną regulacją ramową, przewidującą skoordynowane i skuteczne wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (dalej: ITS) na terenie całej Unii Europejskiej. ITS to różnego rodzaju technologie telekomunikacyjne, informatyczne, automatyczne i pomiarowe służące do zarządzania ruchem drogowym w celu zwiększania bezpieczeństwa jego uczestników, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego. Korzyści płynące z zastosowania ITS są nie do przecenienia. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż zastosowanie przedmiotowych systemów powoduje m.in.: zwiększenie przepustowości sieci ulic, zmniejszenie liczby wypadków, skrócenie czasów podróży i zmniejszenie zużycia energii redukcję kosztów zarządzania taborem drogowym oraz redukcję kosztów związaną z utrzymaniem i renowacją nawierzchni dróg.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line