Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego we wtorek 11 lutego odroczyła sprawę do poniedziałku 17 lutego, aby rozpoznać ją łącznie z podobnymi sprawami trzech innych sędziów - Rafała L., Wojciecha M. i Kazimierza W., którym rzecznik dyscyplinarny zarzuca przekroczenie uprawnień.

Sprawa sędziego Ireny P.

Obwiniona sędzia Irena P. jako funkcjonariusz publiczny, zdaniem rzecznika dyscyplinarnego - w oczywisty sposób przekroczyła swoje uprawnienia, w sytuacji działania na szkodę interesu publicznego, wyrażającego się w prawidłowym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Dlatego, że miała przyznać sobie kompetencje do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania sędziego sprawozdawcy w rozpoznawanej sprawie Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Czytaj: Sędzia Juszczyszyn zawieszony z obniżonym wynagrodzeniem

Zdaniem rzecznika obwiniona, a także trzech innych sędziów (jeden z Krakowa, dwóch z Katowic - Rafał L., Wojciech M. i Kazimierz W.) podważyła określoną w art.  55 § 1  Prawa o ustroju sądów powszechnych prerogatywę Prezydenta RP do powoływania sędziów sądów powszechnych.

Podważenie zaufania i autorytetu

Zdaniem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, kwestionowanie przez obwinionych prawidłowości działania organów konstytucyjnych, tak w zakresie ich umocowania jak i w zakresie wykonywania przez nich swoich kompetencji, podważa autorytet, prestiż i powagę sądu jako instytucji, przede wszystkim podważa społeczne zaufanie do sądów jako organów obiektywnie i bezstronnie wymierzających sprawiedliwość.

Rażące lekceważenie porządku prawnego, jakim jest popełnienie umyślnego przestępstwa jest zachowaniem niegodnym sędziego, którego ze względu na pełnioną funkcję powinien cechować nieskazitelny charakter i który jest w szczególny sposób zobowiązany do przestrzegania jego zasad - twierdzi Piotr Schab.

Rafałowi L., Wojciechowi M. i Kazimierzowi W., rzecznik stawia zarzuty przewinień dyscyplinarnych polegających na uchybieniu godności urzędu przez to, że 6 września 2019 roku w Krakowie obwinieni sędziowie przyznali sobie kompetencje do oceny prawidłowości działania organów konstytucyjnych w sprawie powołania w I instancji asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie.  

Warto dodać, że 17 lutego br. będzie już obowiązywać nowela ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i o SN, która zakazuje sędziom weryfikacji prawidłowości powołania składów sędziowskich.

Sygnatura akt I DSS 7/19, orzeczenie z 11 lutego 2020 r.