Jak podkreśla resort, proponowane zmiany dotyczą banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Nowelizacja przyznaje KNF uprawnienie polegające na możliwości zlecenia ponownego badania wyceny zabezpieczeń wierzytelności w stosunku do wszystkich podmiotów prowadzących działalność depozytowo-kredytową. Co do zasady badanie może być obecnie zlecone przez podmiot nadzorowany w ramach realizacji wymogów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie tworzenia rezerw celowych związanych z działalnością banków i realizacji wymogów Rekomendacji S. - Brak jest aktualnie podstaw umożliwiających zlecenie podmiotom nadzorowanym lub bezpośrednio wybranemu przez KNF rzeczoznawcy ponownej wyceny, nawet wówczas gdy istnieją przesłanki pozwalające uznać, że przedkładana przez podmiot wycena jest dokonana w sposób nierzetelny i nie odzwierciedla rzeczywistej wartości przedmiotu zabezpieczenia – czytamy w uzasadnieniu do zmian.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo bankowe i inne akty prawne. Przepisy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złZdaniem MF taka sytuacja miała miejsce m.in. w przypadku SK Banku, gdzie uprawnienia KNF pozwalające na zalecenie Bankowi weryfikacji wielkości operatów szacunkowych nie spowodowało utworzenia przez Bank adekwatnego poziomu odpisów (pomimo wykazania wzrostu wartości kredytów z utratą wartości) do czego podstawą dla Banku były kolejne, budzące wątpliwości wyceny. Ministerstwo rekomenduje więc udzielenie takiego uprawnienia organowi nadzoru.
Jednocześnie w projekcie ustawy przewidziano rozszerzenie katalogu przesłanek powołania przez KNF zarządu komisarycznego w banku, na wzór przepisów ustawy o skok. Zgodnie z przepisami art. 73 i art. 73a tej ustawy przesłankami ustanowienia zarządcy komisarycznego w kasie są:
– powstanie groźby zaprzestania spłacania zobowiązań,
– nieprzekazanie przez zarząd programu naprawczego,
– nieskuteczność realizacji programu naprawczego,
– rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa w działalności.
Zgodnie natomiast z przepisami ustawy – Prawo bankowe katalog przesłanek powołania zarządu komisarycznego obejmuje jedynie brak przekazania przez zarząd programu postępowania naprawczego oraz nieskuteczność realizacji programu postępowania naprawczego.
Według autorów projektu sytuacje polegające na "powstaniu groźby zaprzestania spłacania zobowiązań", jak również polegające na "rażącym lub uporczywym naruszaniu przepisów prawa w działalności" mogą mieć także miejsce w banku i organ nadzoru powinien mieć również możliwość zastosowania środka w postaci powołania zarządu komisarycznego.
Zaproponowane zmiany zmierzają ponadto do uproszczenia i skrócenia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustanowienia zarządcy/zarządu komisarycznego, co ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa środków pieniężnych klientów. Jednocześnie uproszczenie sposobu procedowania nie uniemożliwia kontroli rozstrzygnięć organu nadzoru.
Jak informuje MF, projekt ustawy został wysłany do resortów i organizacji skupiających banki komercyjne, spółdzielcze i kasy z prośbą o uwagi.