Ma to polegać na tym, że każdy adwokat lub radca prawny po zalogowaniu się w tym systemie z wyprzedzeniem będzie wiedział jakiej przesyłki należy się spodziewać oraz kiedy i gdzie będzie ona awizowana.
Projekt ten został przedstawiony we wtorek 4 lutego br. podczas spotkania przedstawicieli Polskiej Grupy Pocztowej oraz InPost  z przedstawicielami Naczelnej Rady Adwokackiej. Ze strony NRA w spotkaniu wzięli udział prezes Andrzej Zwara i sekretarz NRA Rafał Dębowski (na zdjęciu), a ze strony konsorcjum Polskiej Grupy Pocztowej i In Post, Witold Szczurek i  Rafał Brzoska.
Strona adwokacka podczas rozmowy przede wszystkim zwróciła uwagę na problem częstotliwości doręczeń korespondencji sądowej i prokuratorskiej. - Standardem winno być codzienne doręczanie poczty – mówili adwokaci. W okresie przejściowym – jak podkreślali adwokaci – należy wyeliminować przypadkowość terminów doręczeń, uznając za absolutne minimum doręczanie korespondencji co najmniej dwa razy w tygodniu w stałych, uzgodnionych z kancelariami dniach. To bowiem jest ważne w planowaniu pracy kancelarii. Istotna jest także organizacja godzin doręczeń tak by korespondencja nie docierała tuż przed zamknięciem kancelarii, lecz w godzinach porannych bądź wczesnopołudniowych. Na spotkaniu omawiano pomysł wprowadzenia instytucji doręczycieli wyłącznie dedykowanych do roznoszenia korespondencji kierowanej do osób wykonujących zawody prawnicze.
Kolejnym zagadnieniem, któremu poświęcono wiele uwagi, była kwestia respektowania przez nowych doręczycieli prawa do awizowania korespondencji. Przedstawiciele samorządu przedstawili postulat eliminacji z systemu funkcjonowania operatora pocztowego rozwiązań piętnujących awizo jako alternatywny sposób doręczania poczty. Obecne instrumenty zachęcają bowiem listonoszy do przetrzymywania listów, gdyż są oni finansowo zainteresowani fizycznym doręczeniem korespondencji, co wpływa negatywnie wpływa na terminowość procedowania sądów. Postulowano by doręczanie do rąk własnych nie było wynagradzane lepiej niż doręczenie przez awizo, a doręczyciele winni zostać przeszkoleni, by nie przekazywali korespondencji „na siłę” np. osobom nieupoważnionym.
Dla adwokatów ważne jest także awizowanie przesyłek w stałych, bezpiecznych i dogodnych punktach, tak by było zapewnione bezpieczeństwo ich przechowywania oraz zagwarantowana tajemnica pocztowa. Konieczne są do tego: przeszkolony personel, godziny pracy umożliwiające odbiór przesyłek w czasie godzin pracy kancelarii oraz godziwe warunki i stabilność ustalonych miejsc odbioru korespondencji.
Dla adwokatów nie bez znaczenia jest także wprowadzenie uproszczeń w udzielaniu pełnomocnictw pocztowych, czyli ułatwienie uzyskiwania formularzy i udzielania pełnomocnictw pocztowych do odbioru przesyłek awizowanych w każdej placówce pocztowej. Podczas rozmowy zasygnalizowano również problem niedoręczania drugiego awizo.
Jak poinformowano po spotkaniu, przedstawiciele Polskiej Grupy Pocztowej oraz InPostu z uwagą i zrozumieniem przyjęli wszystkie przedstawione im uwagi oraz zobowiązali się do zaproponowania w ciągu dwóch tygodni sposobów rozwiązania zgłoszonych problemów. Strony uzgodniły też wyłonienie wspólnego zespołu mającego na celu koordynowanie sposobu rozwiązywania zgłaszanych problemów.