Jak zauważają współautorzy książki pt. Partycypacja w postępowaniu administracyjnym. W kierunku uspołecznienia interesu prawnego, przemiany w relacjach władza – jednostka sprzyjały demokratyzacji władzy: zwiększeniu oczekiwań jednostki względem władzy i upodmiotowieniu jej pozycji w tym zakresie. - Władza ma się wykazać względem podmiotów administrowanych uważnością, poszanowaniem podmiotowości i brakiem arbitralności. W sferze władztwa wykonywanego przez administrację za pośrednictwem rożnych procedur i przy użyciu rozmaitych instrumentów wzrosły także oczekiwania legitymizacyjne. Sam fakt, że władza działała na podstawie kompetencji i w granicach prawa, przestał być wystarczający. Jednostka ma być traktowana z poszanowaniem jej demokratycznej podmiotowości, a to oznacza stosowny status informacyjny i partycypacyjny także w postępowaniach administracyjnych (procedurach), w ramach których i poprzez które władza oddziałuje na jednostkę znajdującą się w zasięgu jej władztwa – piszą prof. Zbigniew Kmieciak i prof. Ewa Łętowska we wstępie do publikacji.

Partycypacja w postępowaniu administracyjnym. W kierunku uspołecznienia interesu prawnego

Jak podkreśla wydawca, celem książki jest pokazanie potencjału tkwiącego w odpowiednim rozumieniu interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym dla stworzenia standardu dostosowanego do realiów współczesności i odpowiadającego na słuszne potrzeby podmiotów zainteresowanych wynikiem postępowania.
Publikacja powstała w ramach projektu poświęconego sądowemu stosowaniu prawa, z elementami stosowania prawa przez organy administracji publicznej, realizowanego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod opieką merytoryczną prof. dr hab. Ewy Łętowskiej. Autorami artykułów są wybitni specjaliści z zakresu prawa administracyjnego i innych obszarów badawczych, posiadający również doświadczenie w praktyce stosowania prawa.

Według autorów i wydawcy, książka przeznaczona jest dla sędziów, pracowników organów administracji publicznej, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje także pracowników naukowych specjalizujących się w prawie administracyjnym.

- Opracowania zamieszczone w niniejszym zbiorze dokumentują drogę ewolucji, stan obecny i sposób funkcjonowania instytucji ukierunkowanych na ochronę interesów w postępowaniu administracyjnym, z polskiej i europejskiej perspektywy. Intencją autorów było zarazem uchwycenie prawidłowości rządzących ich rozwojem, a ponadto sformułowanie pewnych wniosków na przyszłość, przy jednoczesnym zasygnalizowaniu kwestii budzących najwięcej wątpliwości – podkreślają Zbigniew Kmieciak, Ewa Łętowska.
A prof. Roman Hauser dodaje w recenzji książki, że autorzy w niezwykle interesujący sposób przedstawiają kwestię partycypacji w ujęciu problemowym i terytorialnym. - Kolejne opracowania zamieszczone w książce ilustrują ochronę interesu prawnego w szczegółowych dziedzinach prawa (w prawie budowlanym, w planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska) oraz zawierają interesujące odniesienia do systemów prawnych innych państw, np. Francji, Austrii, Niemiec. Niewątpliwą zaletą publikacji jest praktyczne ujęcie przedstawianych zagadnień, poparte licznymi przykładami orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego – pisze prof. Roman Hauser.

Więcej o publikacji>>