Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Jak poinformowało po posiedzeniu Centrum Informacyjne Raządu, przewidziano dwie zasadnicze zmiany, które usprawnią i ułatwią funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego.
Po pierwsze, zaproponowano, aby organizacje pożytku publicznego (zamieszczone w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT) – numer rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1 proc. z PIT, mogły zgłaszać do urzędu skarbowego do 30 czerwca każdego roku (obecnie jest to 31 stycznia każdego roku). Wydłużenie tego terminu będzie korzystne dla tych podmiotów, które nie mogły zdążyć ze zgłoszeniem numeru rachunku bankowego do skarbówki w obecnym terminie, przez co traciły 1 proc. wpływów z PIT (naczelnik urzędu skarbowego przekazywał je do budżetu państwa).
Po drugie, założono, że wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT będzie tworzony i aktualizowany na bieżąco. Obecnie taki wykaz jest tworzony na 15 grudnia danego roku. W praktyce oznacza to, że jeśli dany podmiot utraci status organizacji pożytku publicznego po tej dacie, to nie zostanie usunięty z wykazu. W rezultacie podatnicy mogą przekazać 1 proc. podatku organizacji, która figuruje w wykazie, chociaż nie ma już prawa do takiego odpisu.
Nowe rozwiązanie zapobiegnie przekazywaniu pieniędzy podatników podmiotom do tego nieuprawnionym, na przykład takim, które utraciły status organizacji pożytku publicznego w wyniku wykrycia nieprawidłowości w ich działalności.

 

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.