Wojewódzki Sąd Administracyjny odroczył  ( już po raz drugi) do 8 marca br. ogłoszenie wyroku w sprawie uchwały Rady Miasta st. Warszawy w sprawie opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na 2016 r.
Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył stawki opłat za odholowanie pojazdów, które co roku ustala Rada Miasta st.Warszawy.
 - Stawki określane przez miasto są arbitralne.W uchwale nie uzasadniono, dlaczego stosuje sie stawki maksymalne, tym samym przrzucając koszty operacji na obywateli - wyjaśnia Tomasz Schabowski z Biura RPO.
Przepisy Prawa o ruchu drogowym przewidują ustalenie opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi  z powodu ich niewłaściwego parkowania. Wysokość stawek ma być przy tym ustalona z uwzględnieniem kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu. Rada Miejska w Warsawy określiła stawki opłat na maksymalnym możliwym poziomie, bez sprawdzenia, jaka będzie ich relacja do wspomnianych kosztów. Co więcej powolała się na względy budżetowe, których nie przewiduje ustawa ( art. 130a) ust.6 prawa o ruchu drogowym).
Przedstawiciel miasta radca prawny Andrzej Gruszka, uważa, że Prawo o ruchu drogowym mówi o kosztach, ale nie mówi, że jego opłaty i wydatki mają być równe  wynagrodzeniu pracowników czy opłatom podwykonawców. W skład kosztów wchodzą wszystkie wydatki poniesione na własną działalność. Miasto zleca np. monitoring operacji odholowania pojazdów i Warszawa ponosi koszty - zewnętrze obsługi i sprawności działania systemu. Ponadto należy opłacić firmy, którym zleca się wywożenie i przechowywania aut.
Warto dodać, że w niemal identycznej sprawie, ale odnoszącej się do uchwały łódzkich radnych Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 stycznia 2017 r. podzielił argumentację Rzecznika, że określając stawki opłat za odholowanie pojazdów Rada nie uwzględniła ustawowego kryterium kosztów usuwania pojazdów na obszarze Łodzi, przez co w istotny sposób naruszyła przepisy Prawa o ruchu drogowym.

Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich

 


Według NSA powołanie się na przesłankę konieczności sprawnej realizacji zadań, przy jednoczesnym odwołaniu się do przesłanki pozaustawowej i ustaleniu kosztów odholowania pojazdóww umowach na poziomie w znacznym stopniu niższym w stosunku do przyjętych w uchwale stawek w maksymalnej wysokości określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r., wskazuje na nieprawidłowe skorzystanie przez organ z upoważnienia ustawowego.
W rezultacie NSA uchylił wcześniejszy wyrok WSA  i stwierdził nieważność zaskarżonej przez Rzecznika uchwały.


Sygnatura akt VII SA/Wa 1063/17