Projekt zmian ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotyczy rozszerzenia katalogu pism, które nie podlegają opłacie za pozwy w sprawach roszczeń majątkowych o ochronę dóbr osobistych. Nowe przepisy obejmą kombatantów, niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego i ich zstępnych. Ponadto, bez ponoszenia kosztów, rozpocząć mogą procesy organizacje, których statutowym celem jest ochrona wizerunku RP, narodu polskiego lub patriotycznych zmagań z okupantami, nazizmem i komunizmem, w przypadku gdy sprawa dotyczy wizerunku RP i Polaków.

Koszty procesu i koszty sądowe w, Małgorzata Manowska

Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym

Obecnie takie powództwa są objęte ogólną zasadą, zgodnie z którą opłata od ich skutecznego wniesienia wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu, co dla wielu kombatantów, czy ich rodzin jest często skuteczną barierą uniemożlwiającą dochodzenie swych praw.
Autorzy projektu, posłowie PiS, uważają, że skala różnego rodzaju nieprawdziwych i krzywdzących wypowiedzi, jakie padają w przestrzeni medialnej, jak choćby te na temat niemieckich obóz koncentracyjnych, jest duża.
Wieceprezes Prokuratorii Generalnej Marek Miller zwraca uwagę, że brzmienie projektu nie pozwala precyzyjnie określić, komu będzie przysługiwało zwolnienie i co oznacza słowo ofiara. Nie ma w ustawie zdefiniowanego pojęcia "ofiara". Osoba pokrzywdzona jakimkolwiek przestępstwem może być także określona mianem ofiary - uważa Marek Miller.
Podkreślić należy, że mowa też jest o ofiarach zbrodni ludobójstwa, bez odniesienia do innych ustaw, co będzie wywoływać trudności interpretacyjne.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.