Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały na rosnący potencjał obszaru zarządzania, jakim jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Kilka lat temu 34 % przedsiębiorców, wskazywało, że odpowiedzialne zarządzanie ma „wysoki” lub „bardzo wysoki priorytet” w firmie. Obecnie twierdzi tak niemal 70 % ankietowanych biznesmenów, co świadczy o rosnącej świadomości zagadnień związanych z prowadzeniem odpowiedzialnego biznesu i ich wpływie na kondycję firmy. „Zarządy wielkich firm w Polsce zauważyły rosnące znaczenie CSR i chcą podążać za światowym trendem – rodzime duże firmy mają bardzo wysoką samoocenę jeżeli chodzi o ich społeczną odpowiedzialność: tylko 2% przyznaje, że nie działa w sposób odpowiedzialny, a blisko 90% jest przekonana o tym, że są firmami społecznie odpowiedzialnymi. Jednak wdrażanie konkretnych rozwiązań z zakresu CSR i bezpośrednie ich powiązanie z działalnością biznesową ma wymiar ograniczony. CSR nadal - mimo odmiennych deklaracji co do sposobu jego rozumienia - traktowany jest dość płytko, bardziej wizerunkowo, niż jako element zarządzania ryzykami społecznymi i środowiskowymi, mającymi realny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a co za tym idzie jego trwałość i efektywność” – mówi Jacek Kuchenbeker, Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte.

Dla członków zarządów dużych, polskich firm synonimem CSR jest najczęściej działanie zgodne z prawem - niemal 67% respondentów rozumie w ten sposób określenie „przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne”. Na kolejnych miejscach znalazły się sformułowania: „działanie w sposób przejrzysty”, „dbałość o stabilne zatrudnienie”. Respondenci zapytani natomiast o największą korzyść, jaką przynosi im działalność społecznie odpowiedzialna, wskazują na kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy i jej reputacji – tak twierdzi ponad 70% badanych. Na drugim miejscu, niemal równolegle, znalazło się utrzymanie lojalności klientów oraz wiarygodności firmy – wskazało na nie 43 % respondentów. Tylko 4 % badanych twierdzi, że prowadzenie społecznie odpowiedzialnego biznesu nie przynosi żadnych korzyści. „Niewątpliwie w ostatnich latach można odnotować znaczny rozwój obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a idea CSR zyskuje powszechną rozpoznawalność. Niestety nie widać istotnych zmian w samym sposobie postrzegania tej koncepcji wśród członków zarządów dużych firm. Choć w wielu miejscach pokrywa się on z tym, w jaki sposób CSR widzą liderzy w innych krajach, to działania CSR związane bezpośrednio z biznesem nie są powszechne nawet w największych firmach. Cieszy natomiast fakt, że idea CSR nie jest odbierana jedynie, jako element działań PR - przynajmniej na poziomie deklaracji.” - komentuje wyniki badania Halina Frańczak, Dyrektor Marketingu & PR Deloitte.

Mimo że zdecydowana większość przedsiębiorców deklaruje, iż działalność odpowiedzialna społecznie jest istotna w ich firmie, tylko niektórzy podejmują konkretne działania. W 36% badanych firm został opracowany i wdrożony kodeks etyki. Mniej niż 1/3 firm posiada jakiś dokument, w którym spisana jest jej polityka społecznej odpowiedzialności, a 28% przedsiębiorstw posiada osobę dedykowaną w jakiejś mierze do tematu CSR. Interesujące jest, że wiele przedsiębiorstw nie wdrożyło i nawet nie planuje zaimplementować konkretnych narzędzi pozwalających na prowadzenie odpowiedzialnego społecznie biznesu, mimo iż deklarują taką potrzebę.

Do tej pory biznes w Polsce realizuje CSR w wersji 1.0. Konkretne działania podejmowane są z powodów wizerunkowych, nie są one zintegrowane ze strategią biznesową firm i rzadko poprzedza je dialog z interesariuszami. Mimo to uważam, że mamy szansę w Polsce przejść do etapu CSR 2.0, w którym polityka społecznej odpowiedzialności to nic innego jak strategia osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku. Świadczy o tym wynikająca z naszych badań powszechna akceptacja zarządów dla samej idei CSR. To świetny fundament dla jej szybkiego rozwoju w polskich firmach i przejścia do stosowania zasad społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu i osiąganiu celów biznesowych. Do tego potrzebna jest edukacja, szeroka promocja dobrych praktyk oraz współpraca biznesu z administracją centralną” - podsumowuje Zbigniew Gajewski, zastępca Dyrektora Generalnego PKPP Lewiatan.

Źródło: Deloitte