Jak infirmuej MS, egzamin przeprowadzany będzie przez 7 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości: po jednej w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu oraz dwie w Warszawie. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 7 osób: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną oraz 1 pracownik naukowy, naukowo dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. 
Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa 6 godzin.

W dniach 6 i 7 września 2016 r. zdający będą rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, natomiast 8 września 2016 r. - zadanie polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności bądź na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

Zadania egzaminacyjne - jednakowe dla wszystkich zdających - przygotowane zostały przez zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej.

Ministerstwo przypomina, że z uwagi na wydłużenie ustawą z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) okresu aplikacji notarialnej do 3 lat i 6 miesięcy, w bieżącym roku brak jest rocznika aplikantów, który ukończy aplikację. Uprawnionymi do przystąpienia do tegorocznego egzaminu notarialnego są jedynie aplikanci, którzy ukończyli aplikację notarialną w latach ubiegłych oraz osoby przystępujące do egzaminu z innego tytułu niż odbycie aplikacji.