Wchodzące w życie od 1 stycznia rozporządzenie określa, że pracownik ochrony, na żądanie osoby, którą sprawdza podaje swoje imię i nazwisko oraz okazuje legitymację pracownika ochrony fizycznej albo legitymację kwalifikowanego pracownika w taki sposób, aby można było odczytać i zanotować dane zawarte w tym dokumencie - tak stanowi nowe rozporządzenie rządowe.
Pracownik ochrony musi także podać osobie legitymowannej podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności. W razie legitymowania osób znajdujących się w pojeździe, gdy uzasadniają to względy bezpieczeństwa, pracownik ochrony ma prawo żądać opuszczenia pojazdu przez te osoby.
Po wylegitymowaniu pracownik ochrony sporządza notatkę, zawierającą imię i nazwisko osoby legitymowanej, wskazanie rodzaju dokumentu oraz jego numeru i serii, a także czasu, miejsca i przyczyny legitymowania.
Pracownik ochrony po okrzyku „Ochrona!” i podaniu swojego imienia i nazwiska wzywa osobę nieposiadającą uprawnienia do przebywania na obszarze lub w obiekcie chronionym albo zakłócającą porządek do opuszczenia obszaru lub obiektu, informując ją o przyczynie wydania tego polecenia.
W przypadku niepodporządkowania się poleceniu, pracownik ochrony wzywa Policję i sporządza notatkę o okolicznościach tego wezwania.
Przy ujęciu osoby stwarzającej, w sposób oczywisty, bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, pracownik ochrony
wzywa osobę do zachowania zgodnego z prawem i odstąpienia od wykonywania czynności stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, a także uniemożliwia jej oddalenie się.
Ma prawo niezwłocznie powiadamić policję i przekazać osobę ujętą przybyłym na wezwanie funkcjonariuszom Policji. Jednocześnie ochroniarz jest obowiązany do udzielenia pierwszej pomocy osobie ujętej, która ma widoczne obrażenia ciała lub utraciła przytomność. W razie potrzeby właściwy przełożony lub osoba pełniąca służbę dyżurną zapewnia wezwanie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podmiotów świadczących medyczne czynności ratunkowe osobom poszkodowanym.
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2014 r.

Podstawa:
Dz. U. z 2013 r., poz. 1681,  Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 2013 r.w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony