Praktyczne instrukcje dla stron w postępowaniach przed Sądem (Dz. Urz. UE L 68 z 7.3.2012, s. 23) zawierają skierowane do adwokatów, radców prawnych i pełnomocników stron wytyczne dotyczące sposobu składania dokumentów procesowych oraz jak najlepszego przygotowania do rozprawy przed tym Sądem. Mają one na celu między innymi umożliwienie przedstawicielom stron uwzględnienia czynników, które wpływają na pracę Sądu, w szczególności dotyczących przekładów i wewnętrznego obiegu dokumentów procesowych, a także tłumaczeń ustnych na rozprawach. W praktyce ich znajomość przez pełnomocników ma umożliwić właściwe rozpoznanie przez Sąd złożonych przez pełnomocników dokumentów procesowych i pozwolić wykluczyć sytuację, w której strona będzie narażona na konieczność zwrotu kosztów poniesionych przez Sąd, wynikających z popełnionych przez nią błędów w postępowaniu.
Nowe praktyczne instrukcje uchylają ich poprzednią wersję z 2007 roku. Wchodzą w życie od 8 marca br.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line