Dokument powstał na podstawie wywiadów pogłębionych z pracownikami  domowymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz związkami  zawodowymi ze wszystkich państw członkowskich UE, koncentrując się na  korzystaniu przez nich z praw podstawowych w pięciu obszarach, takich jak: warunki  pracy, zwolnienie, wolność zrzeszania się, mechanizmy dochodzenia roszczeń oraz  życie rodzinne.
Z raportu wynika m.in, że praca domowa wykonywana przez pracowników zazwyczaj nie podlega regulacjom prawnym w takim stopniu, jak inne formy  zatrudnienia, a jeśli nawet takie regulacje są, to nie ma mechanizmów ich egzekwowania.Pracę domową zazwyczaj wykonują kobiety, często migrantki o  nieuregulowanym statusie. Są więc one podatne na różne formy dyskryminacji z uwagi na  przemoc ze względu na płeć, w tym na przemoc seksualną oraz  dyskryminację rasową.
Osoby wykonujące taką pracę zazwyczaj spędzają w pracy wiele godzin i są nisko wynagradzane. Często  nie mogą korzystać z czasu odpoczynku, płatnych urlopów i płatnych zwolnień chorobowych, nawet jeżeli takowe przewidziano w ustawodawstwie.
Autorom sondażu zgłoszono  wiele zawodowych chorób fizycznych i psychicznych, które  zaostrzyły się u  nieregularnych migrantów wskutek sytuacji, w jakiej się  znaleźli. Stwierdzono, że przed korzystaniem z pomocy medycznej czy z dni  wolnych na wyzdrowienie powstrzymuje takich pracowników groźba  zwolnienia lub strach przed nim, brak dostępu do opieki zdrowotnej w zasięgu  ich możliwości finansowych  oraz brak płatnego zwolnienia chorobowego – nawet w przypadku urazów odniesionych wskutek wypadku przy pracy.  Sytuacja taka często prowadzi do przewlekłych  chorób  lub trwałego  inwalidztwa.
Zdaniem autorów raportu, niegodziwie traktowane lub wyzyskiwane osoby usiłujące uzyskać dostęp do  wymiaru sprawiedliwości napotykają wiele przeszkód.  Przede wszystkim  powstrzymuje je strach przed zawiadomieniem przez organy sektora  publicznego urzędu imigracyjnego, który może nakazać deportację. Z uwagi  na fakt, że zatrudnienie takich osób często nie jest  sformalizowane pisemną  umową, borykają się one również z trudnościami w zgromadzeniu dowodów,  które potwierdzałyby stosunek pracy. Mogą mieć  również  problemy  z  udowodnieniem rzekomego nadużycia, przykładowo  przez powołanie  świadka, ponieważ pracują w warunkach domowych.
Autorzy raportu proponują wprowadzenie dla wszystkich domowych pracowników wyraźnych  standardów, które: będą nakładały ograniczenia na płatności w naturze; zapewnią, aby  minimalne wynagrodzenie za pracę dotyczyło również pracowników domowych, jeżeli jest ono przewidziane w prawie krajowym; zagwarantują czas odpoczynku i zwolnienie chorobowe; oraz zapewnią bezpieczne i zdrowe warunki pracy, przewidziane w konwencji MOP przyjętej  w czerwcu 2011 r. ( Więcej>>> )  W dokumencie jest tez mowa o rozszerzeniu nadzoru ze strony urzędów inspekcji pracy na sektor pracy  domowej oraz ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości za sprawą większego wsparcia związków zawodowych i organizacji pozarządowych, które mogą odgrywać kluczową rolę w zapewnianiu pomocy prawnej ofiarom niegodziwego traktowania lub  wyzysku.

Raport FRA>>>

Źródło: HFPC