Raport został przygotowany przez ODIHR (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka) oraz Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych.
W obszernym – 100-stronicowym raporcie zwrócono uwagę i udokumentowano szereg naruszeń praw człowieka. W analizowanym okresie ograniczono przede wszystkim możliwość korzystania z prawa do zgromadzania i zrzeszania się, swobody wypowiedzi oraz swobody przemieszczania się. Stało się to poprzez wprowadzenie restrykcyjnego prawa rosyjskiego oraz powtarzające się naciski i ataki na konkretne osoby i organizacje, w tym na przedstawicieli mediów i środowisk próbujących reprezentować odmienne poglądy. Do tego celu wykorzystano również instrumenty prawa karnego, tj. liczne dochodzenia i procesy sądowe w związku z zarzutami „ekstremizmu” i „separatyzmu”, przy jednoczesnej bezkarności za czyny popełnione przez osoby popierające aneksję. Wiele problemów w korzystaniu z praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych spotyka również tych mieszkańców, którzy nie wystąpili o rosyjskie paszporty. Więcej>>>